0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
WYBORY I REFERENDA » WYBORY Prezydenckie 2020


INFORMACJE DOT. ii TURY WYBORÓW PREZYDENCKICH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 12 LIPCA 2020 ROKU

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA GŁOSOWANIA W II TURZE WYBORÓW PREZYDENTA RP

Do 7 lipca 2020r. istnieje możliwość dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, jeśli wyborca nie dokonał tego zgłoszenia do 23 czerwca 2020r. (przed I turą wyborów)

Osoby  wpisane  na  swój  wniosek  do  spisu wyborców  w  miejscu  pobytu czasowego będą  ujęte  w  tym  spisie  wyborców  również  w  przypadku przeprowadzania  ponownego  głosowania. Wzięcie udziału w głosowaniu  w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, będzie  możliwe  wyłącznie  po  otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z  Urzędu  Gminy, który sporządził spis wyborców.  

 

Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie informacji mogących wprowadzać wyborców w błąd

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

 

 

INFORMACJE DOT. WYBORÓW PREZYNDENCKICH ZARZĄDZONYCH 
NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 ROKU

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Zgłoszenie zamiaru korespondencyjnego


Wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dot. zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wyborów prezydenckich w dniu 28 czerwca 2020 r. 


PREZENTACJE:

SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH - Kwalifikacja ważności głosu
PROTOKÓŁ SZKOLENIOWY


Komisarz Wyborczy w Łodzi II Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości

POSTANOWIENIE NR 318/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany postanowienia nr 217/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania bwodowych komisji wyborczych w gminie Łęczyca

POSTANOWIENIE NR 280/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

POSTANOWIENIE NR 217/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Łęczyca

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 12 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 9 czerwca 2020 roku

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 9 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 161/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Uzupelnienie skladu OKW sposrod wyborcow

Zarządzenie 2018/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

INFORMACJA dot. zgłaszania przez mieszkańców Gminy Łęczyca
zamiaru głosowania korespondencyjnego

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 979) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. każdy wyborca może głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców.

 Mieszkańcy Gminy Łęczyca zamiar głosowania korespondencyjnego mogą zgłaszać:

 1. ustnie (przez ustne zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego należy rozumieć osobiste zgłoszenie głosowania w ten sposób w urzędzie gminy) w Urzędzie Gminy w Łęczycy w Punkcie Obsługi Klienta (wejście główne do Urzędu Gminy w Łęczycy - po prawej stronie korytarza lub przy tylnym wejściu do budynku Urzędu Gminy w Łęczycy – wejście od podwórka),
 2. 2.    pisemnie:
 • zgłoszenie można przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Łęczycy, 
  ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, z tym że o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu gminy, a nie data jego nadania,
 • zgłoszenie można wrzucić do skrzynki podawczej umieszczonej w Punkcie Obsługi Klienta znajdującym się przy tylnym wejściu do budynku Urzędu Gminy w Łęczycy – wejście od podwórka,
 1. w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji(pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowania-korespondencyjnego-dla-osobglosujacych-w-polsce)

 - w terminie najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r. do godz. 17.00.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 23 czerwca 2020 r. do godz. 17.00. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r. do godz. 14.00.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. nazwisko i imię (imiona),
 2. imię ojca,
 3. datę urodzenia,
 4. numer ewidencyjny PESEL wyborcy,
 5. wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (zamiast wskazania adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy może zawierać deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego),
 6. wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Ponadto wyborca niepełnosprawny może w zgłoszeniu zażądać:

 • dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille`a,
 • dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu, którego adres został wskazany w zgłoszeniu.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. wraz z nowym wzorem zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami.

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

 

INFORMACJE DOT. WYBORÓW PREZYNDENCKICH ZARZĄDZONYCH
NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 ROKU


Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:

 1. wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;
 2. nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących  przewidywanych zachowań wyborczych;
 3. lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

 

Państwowa Komisja Wyborcza w składzie:

Przewodniczący Sylwester Marciniak

Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Cieślak

Zastępca Przewodniczącego Wojciech Sych

                                Członkowie:

Ryszard Balicki

Liwiusz Laska

Dariusz Lasocki

Maciej Miłosz

Arkadiusz Pikulik

Konrad Składowski

 

 

Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Łodzi

 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z kalendarzem wyborczym w dniu 5 maja br. upływa termin na składanie przez wyborców (w tym wyborców nigdzie nie zamieszkałych przebywających na terenie gminy) wniosków o dopisywanie ich do spisu wyborców w wybranych obwodach głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo w której czasowo przebywa.

 

POSTANOWIENIE NR 104/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Łęczyca

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 14 kwietnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 10 kwietnia 2020 roku

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 10 kwietnia 2020 r. o siedzibach obkw

POSTANO WIENIE NR 42/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI Il z dnia 26 lutego 2020 r w sprawie utworzenia  odrębnego obwodu głosowania  w Gminie Łęczyca  w wyborach  Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej zarządzonych  na dzień  10 maja 2020 r.

INFORMACJA - zgłaszanie   kandydatów  na  członków  obwodowych  komisji  wyborczych  w  wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

POSTANOWIENIE NR 41/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie podziału Gminy Łęczyca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 18 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

UCHWAŁA NR 20/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 14 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Zgłoszenie kandydata na członka ObKW_- komitet
Zgłoszenie kandydata na członka ObKW_- wyborca

 

Zarządzenie 171/2020 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego z Łodzi I i II

POSTANOWIENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 10 luty 2020 godz. 14:42
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 3 lipiec 2020 godz. 12:35
Liczba odsłon:
  2758 od 10 luty 2020 godz. 14:42  (średnio 5.43 odsłon/dobę)

Gmina Łęczyca