0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
PRAWO LOKALNE » REGULAMIN ORGANIZACYJNY


 

Załącznik do Zarządzenia Nr 174/2016
Wójta Gminy Łęczyca z dnia 1 kwietnia 2016r.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁĘCZYCY

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Łęczycy, zwany w dalszej treści „Regulaminem” określa organizację wewnętrzną, zakres realizowanych zadań oraz zasady funkcjonowania Urzędu Gminy w Łęczycy.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Łęczyca,
 2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy w Łęczycy,
 3. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Łęczyca,
 4. Zastępcy Wójta – należy przez to rozumieć Zastępcę Wójta Gminy Łęczyca,
 5. Skarbniku – należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Łęczyca – Głównego Księgowego budżetu,
 6. Sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Łęczyca,
 7. Kierownictwie Urzędu – należy przez to rozumieć: Wójta, Zastępcę Wójta, Sekretarza i Skarbnika,
 8. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Łęczycy,
 9. komórkach organizacyjnych Urzędu – należy przez to rozumieć referat lub samodzielne stanowisko pracy,
 10. jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Gminy Łęczyca.
 11. Doradcy- należy przez to rozumieć Doradcę Wójta Gminy Łęczyca.

§ 3

 1. Urząd jest jednostką, za pomocą której Wójt wykonuje zadania wynikające z przepisów prawa oraz uchwał Rady.
 2. Urzędem kieruje Wójt, który jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu.
 3. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
 4. Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą referaty i samodzielne stanowiska pracy:
  1. Referat Finansowy (FN).
  2. Referat Organizacyjny (RO).
  3. Referat Infrastruktury Technicznej (RIT).
  4. Radca Prawny (RP).
  5. Referat Oświaty (ROś).
  6. Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami (GG).
  7. Samodzielne stanowisko pracy ds. zamówień publicznych, gospodarki przestrzennej i inwestycji (GPI),
  8. Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i rolnictwa (OS).
  9. Samodzielne stanowisko pracy ds. infrastruktury gospodarczo-społecznej, drogi (GPiD)
  10. Samodzielne stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej, ochrony zdrowia i kultury (DG).
  11. Samodzielne stanowisko pracy ds. obywatelskich (SO).
  12. Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, pełnomocnik ds. informacji niejawnych (OCW).
  13. Biuro Projektów i Promocji Gminy (BPiPG).
  14. Informatyk (IT).
  15. Goniec (G).
  16. Doradca (D).
 5. Strukturę organizacyjną w zakresie służbowego podporządkowania komórek organizacyjnych przedstawia schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 4

 1. Dla każdego stanowiska wyodrębnionego w strukturze organizacyjnej Urzędu sporządza się „Opis stanowiska pracy”, w którym określa się w szczególności:
  1. Nazwą stanowiska i jego nazwę w strukturze organizacyjnej Urzędu,
  2. Zakres realizowanych zadań,
  3. Cel istnienia stanowiska pracy,
  4. Usytuowanie formalne stanowiska pracy,
  5. Powiązania wewnętrzne (z innymi stanowiskami w Urzędzie) oraz powiązania zewnętrzne,
  6. Wymagania kwalifikacyjne,
  7. Analizę szczegółową zadań realizowanych na stanowisku,
 2. Szczegółowe zasady sporządzania opisów stanowisk pracy, o których mowa w ust. 1 oraz ic aktualizacji, ustala Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

 

ROZDZIAŁ II
ZADANIA KIEROWNICTWA URZĘDU

§ 5

 1. Wójt kieruje Urzędem przy pomocy Zastępcy Wójta, Skarbnika i Sekretarza.
 2. Zadania wspólne Zastępcy Wójta, Skarbnika i Sekretarza obejmują:
  1. Nadzór i koordynację podległych komórek organizacyjnych, w szczególności w zakresie:
   • realizacji zadań wynikających z uchwał Rady Gminy,
   • przygotowania materiałów dla potrzeb komisji Rady,
   • realizacji polityki kadrowej określonej przez Wójta,
   • zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Urzędu.
  2. Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków.
  3. Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:
   1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
   2. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
   3. koordynowanie działalności samodzielnych stanowisk pracy, jednostek organizacyjnych oraz organizowanie ich współpracy,
   4. rozstrzyganie sporów pomiędzy samodzielnymi stanowiskami i jednostkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczących podziału zadań,
   5. udzielanie odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych, określanie i zatwierdzanie zakresów czynności,
   6. uprawnień i odpowiedzialności pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
   7. wydawanie zarządzeń w zakresie prawa wewnętrznie obowiązującego w Urzędzie,
   8. wydawanie zarządzeń dotyczących przepisów porządkowych w sprawach związanych z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego, które podlegają zatwierdzeniu przez Radę Gminy na najbliższym posiedzeniu,
   9. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem Gminy i udzielanie upoważnień w tym zakresie,
   10. składanie Radzie Gminy sprawozdań z działalności miedzy sesjami,
   11. koordynowanie spraw dotyczących gospodarki finansowej Gminy,
   12. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
   13. upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w imieniu Wójta decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
   14. udzielanie pełnomocnictw procesowych,
   15. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta szczególnymi przepisami prawa,
   16. przyjmowanie klientów zewnętrznych w sprawach skarg i wniosków,
   17. przyjmowanie oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych.
   18. Wójt nadzoruje bezpośrednio prace w następujących dziedzinach gospodarki i administracji gminy:
    • remonty i utrzymanie dróg gminnych,
    • mienie gminne i gospodarka terenami,
    • ochrona środowiska,
    • rolnictwo ochrona zdrowia, kultura, sport, i
    • nfrastruktura społeczna, zamówienia publiczne,
    • informatyzacja..
  4. Wójt pełni funkcję szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Łęczyca.

§ 6

 1. Zastępca Wójta realizuje czynności kierownika Urzędu w czasie nieobecności Wójta lub niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta z innych przyczyn.
 2. Zastępca Wójta wykonuje zadania w zakresie upoważnień i poleceń służbowych wydawanych przez Wójta oraz nadzoruje i jest odpowiedzialny za sprawy realizowane przez podległe mu w strukturze organizacyjnej Urzędu stanowiska pracy.

§ 7

Do zadań Doradcy należy:

 1. Pełnienie funkcji opiniotwórczo-doradczej w zakresie funkcjonowania Gminy i Urzędu Gminy w Łęczycy.
 2. Doradztwo w sprawach związanych z wykonywaniem obowiązków przez Wójta.
 3. Uczestniczenie w sesjach oraz komisjach Rady Gminy w Łęczycy, naradach i spotkaniach z udziałem Wójta, w tym zebraniach wiejskich z udziałem Wójta.
 4. Dokonywanie analiz i oceny sytuacji Gminy oraz uczestniczenie w opracowywaniu planów strategicznych dla Gminy.
 5. Współprac z organami administracji rządowej, samorządowej, parlamentarzystami i środowiskami społeczno-gospodarczymi w zakresie planowania strategicznego.
 6. Współdziałanie z pracownikami Urzędu Gminy i podległymi jednostkami w zakresie przekazywania informacji wynikających z organizowanych narad i spotkań.
 7. Opiniowanie projektów dokumentów o charakterze strategicznym, istotnych dla celów strategii rozwoju społecznego i gospodarczego Gminy,
 8. Uczestnictwo w uroczystościach organizowanych przez Gminę.
 9. Uczestnictwo w uroczystościach organizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz różnego rodzaju stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.

§ 8

 1. Sekretarz realizuje czynności kierownika Urzędu w czasie nieobecności Wójta oraz Zastępcy Wójta.
 2. Sekretarz wykonuje zadania w zakresie upoważnień i poleceń służbowych wydawanych przez Wójta, organizuje system kontroli zarządczej oraz nadzoruje i jest odpowiedzialny za sprawy realizowane przez podległe mu w strukturze organizacyjnej Urzędu stanowiska pracy.
 3. Zadaniem Sekretarza jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
  1. nadzór nad organizacją i dyscypliną pracy w Urzędzie,
  2. prowadzenie spraw z zakresu doskonalenia i szkolenia kadr,
  3. przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych gminy, w tym zarządzeń Wójta,
  4. przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w zakresie spraw wskazanych przez Wójta,
  5. nadzór nad gospodarką mieniem Urzędu i nad środkami budżetowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania, zakupy, wyposażenie, remonty i inne,
  6. nadzorowanie spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez pracowników samorządowych Gminy,
  7. organizowanie oraz nadzorowanie zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów, referendów i spisów powszechnych na terenie gminy oraz konsultacjami z mieszkańcami,
  8. nadzorowanie oraz kontrola w przestrzeganiu instrukcji kancelaryjnej, przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie,
  9. opracowywanie zakresów czynności, odpowiedzialności i uprawnień kierowników referatów oraz nadzór nad opracowywaniem i aktualizacją zakresów czynności pracowników Urzędu,
  10. koordynacja procesu rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działania Urzędu i jego pracowników.

§ 9

 1. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu. Zajmuje się sprawami o charakterze ekonomiczno-finansowym oraz związanymi z obsługą finansowo-księgową Gminy.
 2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
  1. kierowanie oraz nadzorowanie pracy Referatu Finansowego,
  2. prowadzenie rachunkowości Gminy,
  3. organizacja i czuwanie nad prawidłowym obiegiem dokumentacji finansowej,
  4. przygotowywanie projektu budżetu Gminy,
  5. nadzór i kontrola realizacji budżetu Gminy,
  6. przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i informacji na temat gospodarki finansowej Gminy oraz wykonywania budżetu Gminy,
  7. kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstawanie zobowiązań finansowych,
  8. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  9. nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej,
  10. sprawowanie kontroli finansowej w zakresie kompletności i rzetelności sporządzanych dokumentów dotyczących operacji finansowych,
  11. wykonywanie czynności związanych z obsługą zobowiązań i należności pieniężnych Gminy,
  12. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń z zakresu spraw objętych działaniem Referatu Finansowego,
  13. podejmowanie działań w ramach systemu kontroli zarządczej,
  14. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa i wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.
 3. W Referacie Finansowym tworzy się stanowisko zastępcy kierownika, który zastępuje Skarbnika Gminy podczas jego nieobecności na podstawie pisemnego upoważnienia Skarbnika Gminy.

§ 10

Do zadań kierowników należy w szczególności:

 1. organizowanie i kierowanie pracą komórki organizacyjnej w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonywania jej zadań;
 2. opracowywanie i bieżąca aktualizacja struktury organizacyjnej komórki, zapewniającej skuteczność działania stosownie do zadań wynikających z Regulaminu organizacyjnego Urzędu i innych przepisów prawa;
 3. kierując się zasadami sprawności działania i racjonalnej organizacji pracy sporządzanie, bieżąca aktualizacja i prowadzenie wydziałowego zbioru:
  • opisów stanowisk pracy podległych pracowników,
  • zakresów obowiązków i odpowiedzialności służbowej podległych pracowników, określających rodzaje zadań powierzonych im do wykonania z uwzględnieniem przestrzegania zasad dyscypliny finansów publicznych przy realizacji zadań, które mogą skutkować takim naruszeniem;
 4. konsultowanie z osobą wykonującą zadania z zakresu bhp potrzebę i termin rozpoczęcia użytkowania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego na podległych stanowiskach;
 5. określenie celów i zadań komórki organizacyjnej oraz ich realizacja z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej oraz obowiązujących w tut. Urzędzie przepisów wewnętrznych;
 6. nadzorowanie i kontrolowanie pracy podległych pracowników;
 7. dokonywanie okresowej oceny pracy podległych pracowników oraz występowanie z wnioskami osobowymi w ich sprawie (wyróżnianie, nagradzanie, awansowanie, karanie);
 8. nadzór i kontrola wykonywania przez podległych pracowników postanowień regulaminów obowiązujących w Urzędzie, a także przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, tajemnicy skarbowej oraz dostępu do informacji publicznej;
 9. nadzorowanie przestrzegania przez pracowników zasad bhp i ppoż oraz dyscypliny pracy;
 10. zapewnienie rzeczowej, kompetentnej, uprzejmej oraz życzliwej obsługi interesantów;
 11. opracowywanie aktów prawa wewnętrznego regulujących sprawy z zakresu powierzonych zadań, dokonywanie bieżącej oceny ich ważności pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i przedstawiania tej oceny Sekretarzowi Gminy;
 12. udzielanie informacji o sprawach publicznych oraz udostępnianie dokumentów urzędowych w zakresie zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną. W przypadkach określonych przepisami prawa zapewnienie prawidłowego wyliczenia opłat za udostępnienie informacji publicznej;
 13. przekazywanie do komórki koordynującej udzielanie pomocy publicznej informacji obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej;
 14. przygotowywanie na bieżąco wymaganych przepisami prawa informacji do Biuletynu Informacji Publicznej, na stronę internetową, do katalogu usług publikowanych w BIP;
 15. zapewnienie współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu, między innymi poprzez systematyczne i niezwłoczne przekazywanie informacji dotyczących zadań realizowanych przez te komórki;
 16. opracowywanie projektu budżetu i sprawozdań z jego realizacji w zakresie działania komórki organizacyjnej, nadzorowanie realizacji planu rzeczowo – finansowego Urzędu w części dot. kierowanej komórki, wnioskowanie o dokonanie zmian w budżecie. Sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją dochodów i wydatków budżetowych w powierzonym zakresie, monitorowanie stanu faktycznego należności, podejmowanie czynności mających na celu ich zwrot;
 17. wydawanie z upoważnienia Wójta Gminy decyzji indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
 18. zapewnienie terminowego i prawidłowego pod względem merytorycznym załatwiania spraw objętych zakresem działania komórki organizacyjnej oraz terminowego i zgodnego z prawem prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu administracji publicznej, należących do właściwości kierowanej komórki, przestrzeganie przepisów KPA oraz nadzorowanie stosowania KPA przez podległych pracowników;
 19. przyjmowanie interesantów w ramach skarg i wniosków, analizowanie i eliminowanie źródeł oraz przyczyn powstawania skarg, udzielanie wyjaśnień w zakresie skarg i wniosków w sprawach należących do właściwości komórki organizacyjnej, opracowywanie analizy sposobu realizacji skarg i wniosków;
 20. doskonalenie umiejętności zawodowych własnych oraz podległych pracowników;
 21. usprawnianie organizacji, metod i form pracy komórki;
 22. uczestnictwo w sesjach i komisjach Rady Gminy zgodnie z dyspozycją Wójta Gminy lub jego Zastępcy;
 23. przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw do wykonywania określonych zadań w imieniu Wójta Gminy z zakresu działania komórki;
 24. nadzór nad prawidłową pracą podległych pracowników w elektronicznym systemie obiegu dokumentów;
 25. nadzór nad stosowaniem w komórce organizacyjnej instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji archiwalnej;
 26. wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem przez Wójta Gminy funkcji organu wykonawczego w sprawach należących do właściwości komórki organizacyjnej, w tym w szczególności:
  • przygotowywanie i przedstawianie materiałów, wniosków i projektów uchwał Rady Gminy z zachowaniem obowiązujących terminów,
  • terminowa realizacja uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy, nadzór nad ich terminową realizacją przez podległych pracowników,
  • regularne dokonywanie przeglądu uchwał Rady Gminy będących aktami prawa miejscowego oraz pozostałych (pod kątem ich obowiązywania), opracowywanie tekstów jednolitych aktów, które były nowelizowane,
  • terminowe załatwianie interpelacji radnych oraz wniosków komisji Rady Gminy,
  • przygotowywanie projektów odpowiedzi na ww. wnioski i interpelacje;
 27. przygotowywanie materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady Gminy oraz dla potrzeb kierownictwa Urzędu, w tym m.in. na tydzień przed terminem sesji przedkładanie sprawozdania z prowadzonej działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na sesji poprzedniej;
 28. opracowywanie wniosków zgłoszenia do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych planowanych do utworzenia zbiorów danych osobowych oraz przygotowywanie informacji o zmianach odnośnie zbiorów już zgłoszonych;
 29. ustalanie z podległymi pracownikami terminów wykorzystania urlopów, mając na uwadze zapewnienie prawidłowego toku pracy komórki organizacyjnej. Wyznaczanie zastępstw w związku z nieobecnością pracowników. Udzielanie urlopów i innych zwolnień od pracy podległym pracownikom;
 30. aprobowanie sposobu załatwiania spraw przez pracowników komórki organizacyjnej z zachowaniem profesjonalnej staranności w tworzeniu projektów rozstrzygnięć;
 31. informowanie Sekretarza Gminy o nowych – wprowadzonych przepisami prawa – zadaniach gminy w zakresie działania kierowanej komórki i proponowanie w związku z tym zmian do Regulaminu organizacyjnego;
 32. nadzór nad planowaniem i realizowaniem zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawa;
 33. nadzór nad prowadzeniem postępowań związanych z udzielaniem pomocy publicznej w zakresie określonym odrębnymi aktami prawnymi;
 34. nadzorowanie sprawozdawczości GUS, kontrolowanie prawidłowego i terminowego sporządzania sprawozdań przez podległych pracowników;
 35. kontrolowanie i nadzorowanie archiwizowania dokumentacji przez podległych pracowników;
 36. współuczestniczenie w organizowaniu służby przygotowawczej i egzaminów dla nowozatrudnionych pracowników Urzędu;
 37. udział w odprawach kierowników;
 38. przeciwdziałanie występowaniu w podległej komórce organizacyjnej negatywnych zjawisk z zakresu stosunków międzyludzkich, takich jak mobbing czy dyskryminacja oraz niezwłoczne wyjaśnianie wszelkich przypadków wskazujących na ich występowanie.

§ 11

 1. Kierownicy są odpowiedzialni za pracę referatów, ustalają ich strukturę organizacyjną oraz zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników.
 2. Kierownicy odpowiadają za dyscyplinę pracy w referacie i podnoszenie kwalifikacji pracowników.
 3. Kierownicy są upoważnieni do podpisywania korespondencji prowadzonej przez referat i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie otrzymanych upoważnień.


ROZDZIAŁ III
KOMPETENCJE I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁĘCZYCY

§ 12

Pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku pracy:

 1. odpowiedzialny jest za zgodną z prawem, terminową, sprawną, skuteczną i efektywną realizację zadań i celów na danym stanowisku,
 2. zapewnia terminowe przekazanie informacji niezbędnych do realizacji zadań przez innych pracowników, w tym danych finansowych na potrzeby sporządzania określonych przepisami sprawozdań finansowych,
 3. zapewnia ochronę zasobów, w tym materialnych, informatycznych, danych osobowych, informacji niejawnych, posiadanych w związku z wykonywaniem zadań,
 4. zapewnia przygotowanie danych i informacji niezbędnych do sporządzenia projektu budżetu oraz sprawozdania z wykonania budżetu, w zakresie zadań wykonanych na stanowisku pracy.
 5. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń Wójta pozostających z zakresie merytorycznej właściwości danego stanowiska,
 6. przygotowywanie innych materiałów i dokumentów związanych z działalnością stanowiska pracy, w tym na potrzeby Rady,
 7. współpraca z sołtysami,
 8. współpraca z organizacjami pozarządowymi wykonującymi zadania publiczne pozostające w zakresie merytorycznej właściwości danego stanowiska,
 9. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych w zakresie objętym upoważnieniem udzielonym przez Wójta,
 10. współpraca z innymi organami administracji samorządowej oraz rządowej,
 11. udostępnianie informacji publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 13

Pracownicy Urzędu zobowiązani są do wzajemnej współpracy w związku z wykonywaniem zadań.
 

ROZDZIAŁ IV
ZADANIA URZĘDU

§ 14

Do zadań Referatu Finansowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie księgowości budżetowej, w tym:
  1. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków budżetu Gminy oraz dochodów i wydatków budżetowych Urzędu,
  2. prowadzenie księgowości pozabudżetowej w zakresie Funduszu Świadczeń Socjalnych i sum depozytowych,
  3. prowadzenie pełnej dokumentacji podatku VAT, wystawia nie faktur VAT,
  4. prowadzenie analitycznej ewidencji księgowej materiałów, wyposażenia i majątku trwałego,
  5. naliczanie i księgowanie umorzeń środków trwałych,
  6. wycena i rozliczanie inwentaryzacji,
 2. prowadzenie spraw dotyczących wymiaru podatków i opłat, w tym:
  1. ustalanie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od posiadania psów,
  2. prowadzenie ewidencji podatników,
  3. gromadzenie i kontrola, pod względem legalności oraz zgodności ze stanem faktycznym, deklaracji podatkowych,
  4. wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
 3. prowadzenie księgowości podatkowej, w tym:
  1. prowadzenie wymiaru podatku od środków transportowych,
  2. rozliczanie zaległości w zakresie należności z tytułu podatków od środków transportowych, od nieruchomości, rolnego, leśnego, od osób prawnych oraz wystawianie upomnień dla zalegających z płatnością, oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
  3. rozliczanie sołtysów z zebranych podatków oraz naliczanie prowizji,
  4. przygotowywanie decyzji w sprawach udzielania ulg, odroczeń i umorzeń w zakresie podatku od środków transportowych,
  5. wystawianie dowodów wpłat,
 4. Prowadzenie spraw z zakresu egzekucji podatkowej, w tym:
  1. rozliczanie zaległości w zakresie należności z tytułu podatków od nieruchomości, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wystawianie upomnień dla zalegających z płatnością,
  2. prowadzenie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych,
  3. przygotowywanie decyzji w sprawach udzielania ulg, odroczeń i umorzeń w zakresie podatków,
 5. gospodarowanie funduszem socjalnym Urzędu,
 6. prowadzenie kasowej obsługi budżetu, w tym:
  1. wypłata rachunków i faktur, delegacji, diet, dodatków mieszkaniowych, zasiłków, stypendiów,
  2. przyjmowanie należności pieniężnych stanowiących dochody budżetu Gminy,
  3. sporządzanie raportów kasowych i rozliczanie kasy,
  4. naliczanie wynagrodzeń pracowników w oparciu o dokumentację płacową,
  5. naliczanie zasiłków: chorobowych, rodzinnych i innych,
  6. obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
  7. prowadzenie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,
  8. prowadzenie sprawozdawczości ZUS,
  9. prowadzenie kart wynagrodzeń,
  10. rozliczanie umów cywilno-prawnych;
 7. rozliczanie powierzonych zadań dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 8. Do zadań Referatu Finansowego  w zakresie o sługi Referatu Oświaty należy w szczególności:
  1. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegające na zorganizowaniu, sporządzaniu, przyjmowaniu i kontroli dokumentów,
  2. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości, terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, ochronę mienia będącego w posiadaniu Referatu oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych,
  3. prowadzenie gospodarki finansowej szkół zgodnie z obowiązującymi zasadami, to jest:
   • dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi będącymi w dyspozycji szkół,
   • zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez szkoły,
   • przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
   • zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
   • opracowywanie projektu planów finansowych szkół  jego zmian oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia kierownikom jednostek,
   • przeprowadzanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych Referatu Oświaty,
  4. analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych innych będących w dyspozycji Referatu Oświaty,
  5. dokonywanie kontroli wewnętrznej wstępnej, bieżącej w zakresie powierzonych obowiązków,
  6. kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostek oraz ich zmian,
  7. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,
  8. opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiza,
  9. prowadzenie gospodarki finansowo – księgowej szkół w oparciu o obowiązujące przepisy i zawarte umowy,
  10. sporządzanie sprawozdań finansowych,
  11. organizowanie ewidencji i nadzorowanie prac związanych z inwentaryzacją składników majątkowych oraz przestrzeganie zasad racjonalnego gospodarowania tymi składnikami,
  12. sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową i majątkową placówek oświatowych podległych Referatowi Oświaty,
  13. zabezpieczenie dokumentacji księgowej i powierzonego mienia, ścisłe przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
  14. planowanie wydatków finansowych dla poszczególnych placówek oświatowych,
  15. racjonalne gospodarowanie subwencją oświatową,
  16. przekazywanie danych finansowych dla potrzeb Wójta i Rady Gminy w Łęczycy,
  17. uzgadnianie z Wójtem i Radą Gminy przesunięć środków finansowych w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej,
  18. terminowe wykonywanie sprawozdań finansowych do Kuratorium Oświaty, Urzędu Gminy i Urzędu Statystycznego,
  19. prowadzenie bieżącej analizy stanu kont i wykorzystania subwencji oświatowej,
  20. wykonywanie innych zadań w zakresie księgowości i finansów zleconych przez Kierownika Referatu Oświaty.
  21. sporządzanie zbiorczego gminnego sprawozdania w zakresie osiągania średnich wynagrodzeń przez nauczycieli, określenie wysokości dla poszczególnych stopni awansu nauczycieli dodatku uzupełniającego oraz przesyłanie wymaganych sprawozdań i informacji w przedmiotowym zakresie stosownym instytucjom; 

§ 15

Do zadań Referatu Infrastruktury Technicznej należy w szczególności:

 1. utrzymanie i eksploatacja gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przygotowywanie technicznych warunków wykonania przyłączy,
 2. weryfikacja i ustalanie taryf opłat za korzystanie z sieci wodociągowej i kanalizacji,
 3. zabezpieczenie potrzeb wody konsumpcyjnej dla mieszkańców oraz przeprowadzanie okresowych badań jakości wody użytkowej,
 4. dokonywanie odbioru technicznego przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 5. nadzorowanie funkcjonowania oczyszczalni ścieków na terenie Gminy,
 6. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji i pozwoleń na budowę,
 7. przygotowywanie dokumentacji przetargowej w zakresie planowanych inwestycji,
 8. przygotowywanie umów dla planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych,
 9. koordynacja prac inspektorów nadzoru w zakresie prowadzonych robót podczas realizacji zadań inwestycyjnych,
 10. koordynacja wykonawstwa robót budowlanych w zakresie ich zgodności z harmonogramem finansowo-rzeczowym,
 11. dokonywanie odbiorów i przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych realizowanych zadań inwestycyjnych,
 12. przygotowywanie umów związanych z przejęciem sieci wodociągowych na majątek Gminy,
 13. nadzór nad pracownikami gospodarczymi Urzędu Gminy w Łęczycy.

§ 16

Do zadań stanowiska pracy ds. gospodarki gruntami należy w szczególności:

 1. gospodarowanie nieruchomościami Gminy, w tym:
  1. sprzedaż, dzierżawa, użyczenie lub najem nieruchomości,
  2. organizowanie przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gminnych,
  3. zlecanie wyceny nieruchomości oraz wykonywanie dokumentacji geodezyjnej,
  4. ustalanie stawek czynszu dzierżawnego oraz wysokości opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych,
  5. prowadzenie spraw związanych z komunalizacją gruntów,
  6. przygotowywanie i prowadzenie postępowania w zakresie podziału i rozgraniczania nieruchomości,
  7. zatwierdzanie podziałów geodezyjnych,
  8. nabywanie gruntów na rzecz Gminy w celu realizacji celów publicznych,
  9. prowadzenie spraw dotyczących nazewnictwa miejscowości oraz numeracji posesji,
  10. naliczanie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – renta planistyczna,
  11. naliczanie opłat adiacenckich,
  12. współpraca z Komisją Inwentaryzacyjną Rady w zakresie inwentaryzacji nieruchomości użytkowanych przez Gminę,
 2. podejmowanie działań w zakresie dbałości o miejsca pamięci narodowej na terenie Gminy,
 3. prowadzenie gospodarki mieszkaniowo-lokalowej w zakresie:
  1. utrzymania i eksploatacji budynków gminnych (sporządzanie umów najmu na lokale mieszkalne, użytkowe i inne,
  2. prowadzenia spraw dotyczących gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym,
  3. prowadzenie spraw najmu lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego z uwzględnieniem potrzeb dotyczących zabezpieczenia zasobu lokali socjalnych,
  4. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dodatki mieszkaniowe oraz przygotowywanie w tym zakresie decyzji administracyjnych;

§ 17

Do zadań stanowiska pracy ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy w szczególności:

 1. utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy, w tym:
  1. prowadzenie spraw związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy,
  2. wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  3. prowadzenie rejestru w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
  4. współdziałanie w zakresie likwidacji dzikich wysypisk śmieci,
  5. prowadzenie spraw związanych z realizacją przez Gminę budowy sieci przydomowych oczyszczalni ścieków,
  6. opiniowanie wniosków w sprawach planów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
  7. koordynacja wyłapywania oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Łęczyca,
 2. ochrona środowiska, przyrody oraz zwierząt, w tym:
  1. prowadzenie postępowań dotyczących oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
  2. podejmowanie działań w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne,
  3. opracowywanie programów ochrony środowiska,
  4. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
  5. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
  6. ustanawianie i znoszenie pomników przyrody oraz nadzór nad pomnikami przyrody,
  7. opracowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy,
 3. realizacja zadań związanych z rolnictwem, w tym:
  1. współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa oraz podejmowanie działań w zakresie pobierania prób glebowych, ochrony roślin, szacowania szkód w uprawach rolnych, chorób zakaźnych u zwierząt,
  2. opiniowanie planów odłowu zwierzyny,
  3. organizacja i prowadzenie spisów rolnych,
  4. organizacja i prowadzenie wyborów do Izb Rolniczych,
  5. prowadzenie spraw związanych z uprawą maku i konopi włóknistych,
 4. podejmowanie działań w przypadku naruszenia stanu wód na gruncie,
 5. prowadzenie uzgodnień i wydawanie opinii w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz funkcjonowania zakładów górniczych zgodnie z prawem geologicznym i górniczym,

§ 18

Do zadań stanowiska ds. zamówień publicznych, gospodarki przestrzennej i inwestycji należy w szczególności:

 1. prowadzenie i koordynowanie postępowań w zakresie zamówień publicznych, w tym:
  1. przyjmowanie wniosków o przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  2. opracowywanie wraz z komórkami merytorycznymi dokumentacji przetargowej, w szczególności specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  3. publikowanie dokumentacji przetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  4. opracowywanie dokumentów związanych ze złożonymi środkami ochrony prawnej,
  5. opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów z zakresu udzielania zamówień publicznych oraz powoływania i regulaminu komisji przetargowej,
  6. sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
  7. prowadzenie rejestru zamówień publicznych o wartości powyżej 14.000 euro,
 2. planowanie przestrzenne, w tym:
  1. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i zmianami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łęczyca oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,
  2. przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  3. przygotowywanie dokumentacji przetargowej na wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego,
  4. wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego.

§ 19

Do zadań stanowiska pracy ds. obywatelskichnależy w szczególności:

 1. realizacja spraw obywatelskich, w tym:
  1. prowadzenie ewidencji ludności Gminy, w tym przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania, aktualizacja bazy w oparciu o dokumenty stanu cywilnego i przesyłane z innych podmiotów, występowanie o nadanie numeru PESEL,
  2. wydawanie i unieważnianie dowodów osobistych,
  3. prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów,
  4. prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową,
  5. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie,
  6. udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu wyborów i referendów,
  7. udostępnianie na wnioski danych osobowych,
  8. sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu.
 2. wydawanie decyzji zezwalających na przeprowadzenie zbiórki publicznej.

§ 20

Do zadań stanowiska pracy informatykanależy w szczególności:

 1. obsługa informatyczna Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy, w tym:
  1. zarządzanie zasobami sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz zapewnienie ich sprawnego działania,
  2. administrowanie siecią informatyczną,
  3. administrowanie bazami danych oraz nadzór nad ich bezpieczeństwem i ochroną, w tym sporządzanie kopii bezpieczeństwa danych,
  4. zapewnienie legalności użytkowanych przez pracowników programów oraz nadzorowanie dostępu do stron internetowych,
  5. administrowanie stroną internetową oraz BIP w zakresie umieszczanych na nich danych,
  6. wdrażanie nowych programów komputerowych oraz szkolenie pracowników w zakresie ich obsługi,
  7. opracowywanie planów i wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych,
  8. zaopatrywanie w sprzęt, oprogramowanie i materiały eksploatacyjne związane z informatyką,
  9. zaopatrywanie w niezbędne wyposażenie informatyczne, materiały eksploatacyjne (tusze, tonery),
 2. zapewnienie świadczenia usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Urzędu w zakresie łączy telefonicznych;

§ 21

Do zadań Biura Projektów i Promocji Gminy należy w szczególności:

 1. gromadzenie informacji o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, zwłaszcza w zakresie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz opracowywanie propozycji ich wykorzystania,
 2. przygotowywanie wniosków o pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań Gminy,
 3. monitorowanie wykonania zadań, na które uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych pod kątem ich zgodności ze złożonym wnioskiem i umową o dofinansowanie,
 4. współudział w opracowywaniu programów gospodarczych, prac studialnych i prognostycznych,
 5. zapewnienie dostępu do informacji o możliwości uzyskania wsparcia w ramach Funduszy Strukturalnych UE dla zainteresowanych organizacji, instytucji i innych podmiotów z terenu Gminy,
 6. prowadzenie akcji informacyjnej związanej z członkostwem w Unii Europejskiej
  • nawiązywanie kontaktów z instytucjami Unii Europejskiej,
 7. współpraca z instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy zewnętrznych na współfinansowanie realizowanych zadań,
 8. współpraca przy opracowywaniu projektu strategii Gminy oraz monitorowanie jej realizacji,
 9. Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie promocji i rozwoju Gminy,
 10. Organizowanie imprez i uroczystości gminnych.
 11. Propagowanie Gminy. 

§ 22

Do zadań Referatu Organizacyjnego należy w szczególności:

 1. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 2. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych i staży pracowniczych oraz pozyskiwania pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,
 3. kompletowanie, we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami Urzędu, projektów uchwał oraz innych materiałów na sesje Rady oraz posiedzenia komisji Rady,
 4. opracowywanie projektów uchwał na polecenie przełożonych,
 5. obsługa organizacyjno-administracyjna oraz protokołowanie sesji, posiedzeń komisji Rady oraz zebrań z sołtysami,
 6. prowadzenie dokumentacji Rady oraz sołectw, w tym:
  1. ewidencji radnych, sołtysów oraz rad sołeckich,
  2. zbioru protokołów z sesji Rady i posiedzeń komisji Rady oraz protokołów z zebrań wiejskich,
  3. rejestrów uchwał Rady,
  4. korespondencji Rady i jej komisji,
 7. współpraca przy organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów, referendów oraz ławników sądowych,
 8. prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta,
 9. prowadzenie spraw dotyczących używania samochodów prywatnych do celów służbowych,
 10. obsługa kancelaryjna i organizacyjna Urzędu,
 11. organizowanie kontaktów klientów zewnętrznych i wewnętrznych z Wójtem i Zastępcą Wójta,
 12. przyjmowanie korespondencji, przekazywanie jej do dekretacji oraz do rozdziału,
 13. prowadzenie terminarza spotkań Wójta i Zastępcy Wójta,
 14. obsługa organizacyjno-techniczna spotkań Wójta i Zastępcy Wójta,
 15. prowadzenie korespondencji Wójta i Zastępcy Wójta,
 16. wydawanie delegacji służbowych i prowadzenie rejestru wydanych delegacji,
 17. prowadzenie dokumentacji dotyczącej kontroli zewnętrznych organu wykonawczego, w tym prowadzenie książki kontroli,
 18. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 19. prowadzenie książki wyjść osobistych pracowników,
 20. prowadzenie punktu informacyjnego Urzędu w zakresie obsługi interesantów,
 21. obsługa tablic ogłoszeń w Urzędzie,
 22. zamawianie oraz prowadzenie ewidencji pieczęci i pieczątek służbowych,
 23. prowadzenie ksiąg pocztowych nadawczych dla korespondencji poleconej i zwykłej Urzędu,
 24. zaopatrzenie materiałowo-techniczne w zakresie potrzeb administracyjnych Urzędu (m.in. zakupy mebli, sprzętu, wyposażenia, urządzeń, materiałów biurowych, prasy),
 25. administrowanie budynkiem, w którym mieści się siedziba Urzędu Gminy, w tym:
  1. nadzorowanie przeprowadzanych remontów i konserwacji pomieszczeń oraz urządzeń technicznych i sanitarnych,
  2. organizacja prac porządkowych i gospodarczych na terenie Urzędu Gminy;
 26. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 27. Ochrona danych osobowych.
 28. Kierownikiem Referatu Organizacyjnego jest Wójt Gminy Łęczyca.

§ 23

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych, bhp, pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
 2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 3. kontrola ochrony informacji niejawnych,
 4. opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych,
 5. prowadzenie aktualnego wykazu osób posiadających uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych,
 6. szkolenie pracowników Urzędu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 7. opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej Gminy,
 8. zorganizowanie i przygotowanie do działania gminnych formacji obrony cywilnej,
 9. gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej, zapewnienie odpowiednich warunków jego przechowywania oraz konserwacji. organizowanie i przeprowadzanie dla pracowników obowiązkowych szkoleń z zakresu bhp,
 10. przeprowadzanie ogólnego instruktażu stanowiskowego przy przyjęciu do pracy,
 11. prowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 12. prowadzenie postępowań związanych z wypadkami przy pracy,
 13. nadzór nad terminowym wykonywaniem okresowych badań lekarskich pracowników,
 14. przygotowywanie planu wydatków budżetowych na utrzymanie OSP oraz kontrola merytoryczna wydatków,
 15. ustalanie ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych członków OSP,
 16. wydawanie skierowań na badania lekarskie członków OSP oraz zaświadczeń dla kierowców OSP,
 17. prowadzenie dokumentacji szkoleniowej członków OSP,
 18. wydawanie kart pracy dla samochodów i sprzętu p.poż. oraz rozliczanie zużycia paliwa,
 19. opracowywanie i aktualizowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego oraz sprawozdawczości z jego realizacji,
 20. uruchamianie akcji kurierskiej w Gminie,
 21. uczestniczenie w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej,
 22. organizowanie zawodów pożarniczych, zjazdów gminnych i innych uroczystości strażackich.

§ 24

Do zadań stanowiska pracy ds. działalności gospodarczej, ochrony zdrowia i kultury należy w szczególności:

 1. realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii,w tym:
  • koordynowanie realizacji programów z zakresu profilaktyki, przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii;
 2. prowadzenie całokształtu zagadnień dotyczących podejmowania, prowadzenia i zaprzestania działalności gospodarczej,
 3. przyjmowanie wniosków o wpis do CEIDG,
 4. wydawanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych,
 5. kompleksowe prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania centrów sportowych na terenie Gminy,
 6. wydawanie zaświadczeń o wliczaniu okresu pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do celów rentowych,
 7. realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia, w tym:
  • sporządzanie sprawozdań, informacji i prowadzenie korespondencji związanej z ochroną zdrowia,
  • inicjowanie i współpraca przy realizacji programów profilaktyki ochrony zdrowia dla mieszkańców Gminy;
 8. Współpraca z organizacjami pożytku publicznego, w tym przeprowadzanie konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych,

§ 25

Do zadań Radcy Prawnego należy obsługa prawna organów Gminy i Urzędu, a w szczególności:

 1. udzielanie organom Gminy, kierownictwu Urzędu, pracownikom Urzędu, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
 2. występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi,
 3. opiniuje pod względem prawnym projekty aktów normatywnych. 

§ 26

Do zadań Gońca należy w szczególności:

 1. Codzienne doręczanie poczty Urzędu Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych do mieszkańców Gminy Łęczyca.
 2. Prowadzenie rejestru prowadzonych przesyłek.
 3. Dostarczanie plakatów, obwieszczeń , ogłoszeń do administratora słupów i tablic ogłoszeniowych. 

§ 27

Do zadań Referatu Oświaty należy w szczególności:

 1. ustalania organizacji pracy przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum;
 2. prowadzenie wpisanych do rejestru Gminy jednostek organizacyjnych: szkół, przedszkoli i gimnazjum oraz stwarzanie warunków do właściwego ich funkcjonowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 3. prowadzenie spraw z zakresu kontroli i egzekucji obowiązku szkolnego, obowiązku nauki i rocznego przygotowania dzieci oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;
 4. prowadzenie akt osobowych kierowniczej kadry oświatowej;
 5. organizacja konkursów wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów podległych placówek oświatowych oraz opiniowanie kandydatów na stanowiska wicedyrektorów;
 6. ustalanie oceny pracy dyrektorów szkół i przedszkoli;
 7. przygotowywanie propozycji projektów sieci podległych placówek oświatowych oraz granic ich obwodów;
 8. prowadzenie ewidencji szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego;
 9. wydawanie zezwoleń na utworzenie szkół i przedszkoli publicznych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego;
 10. zawieranie porozumień z innymi gminami w zakresie organizacji zadań oświatowych;
 11. koordynowanie spraw związanych z analizowaniem osiągania przez nauczycieli wynagrodzeń w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego;
 12. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
 13. prowadzenie spraw z zakresu dofinansowania do doskonalenia zawodowego nauczycieli i inicjowanie wspólnie z dyrektorami placówek oświatowych kierunków doskonalenia zawodowego;
 14. prowadzenie spraw z zakresu organizowania dowozu uczniów do szkół;
 15. prowadzenie zbioru danych zgodnie z obowiązkami nałożonymi na samorząd ustawą o informacji oświatowej oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych prawem;
 16. opracowywanie sprawozdań, ocen i analiz oraz bieżących informacji i raportów o stanie oświaty dla potrzeb Wójta Gminy, Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Edukacji oraz ZNP;
 17. administrowanie programami dotyczącymi informacji szkolnych i sprawozdawczości Systemu Informacji Oświatowej;
 18. koordynowanie prac pod względem merytorycznym placówek oświatowych;
 19. dokonywanie wpisów do ewidencji szkół, przedszkoli i innych placówek niepublicznych;
 20. prowadzenie ewidencji protokołów z przeglądu stanu bezpieczeństwa i higieny w placówkach oświatowych;
 21. przygotowywanie dokumentów w sprawie nadania imion placówkom i ustanawianiem sztandarów;
 22. prowadzenie spraw z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy, zarówno w czasie ferii zimowych, jak i w wakacje;
 23. prowadzenie spraw z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów zatrudnienia młodocianych pracowników w celu nauki zawodu lub przygotowania do wykonania określonej pracy, w tym prowadzenie spraw w zakresie udzielonej przez Wójta pomocy publicznej w związku z kształceniem młodocianych pracowników;   
 24. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad tworzeniem i realizacją planów finansowych nadzorowanych merytorycznie jednostek organizacyjnych podległych Gminie, określonych w Schemacie organizacyjnym stanowiącym załącznik nr 1  do Regulaminu;
 25. sporządzanie sprawozdań w aplikacji SAC i CAS,
 26. współpraca z Kuratorem Oświaty w zakresie nadzoru nad placówkami oświatowymi;
 27. analizowanie i przygotowanie w celu zatwierdzenia projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli na dany rok szkolny przy uwzględnieniu potrzeb i możliwości finansowych budżetu Gminy;
 28. prowadzenie działań i przygotowywanie regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz regulaminów udzielanych nagród;
 29. przygotowywanie spraw związanych z przyznaniem nagród Wójta;
 30. współpraca z dyrektorami placówek w zakresie działań związanych z rozwojem i remontami bazy oświatowej;
 31. naliczanie, przyznawanie oraz rozliczanie dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne przy współpracy z Referatem Finansowym;
 32. organizowanie i zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie transportu przewozu uczniów i dzieci niepełnosprawnych do najbliżej położonej placówki oświatowej albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowóz zapewniają rodzice;
 33. prowadzenie spraw dotyczących udzielania i rozliczania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka Szkolna”;
 34. koordynacja działań w zakresie programów rządowych i innych programów oraz nadzór i prowadzenie spraw związanych z tymi programami;
 35. realizacja zadań kontrolnych w zakresie działalności placówek oświatowych;
 36. rozliczanie merytoryczne porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań oświatowych wspólnie z Referatem Finansowym;
 37. prowadzenie ewidencji umów najmu pomieszczeń oświatowych oraz współdziałanie z placówkami oświatowymi w zakresie sprawdzenia zgodności zawieranych umów z obowiązującymi przepisami oraz przyjmowanie informacji od dyrektorów placówek oświatowych w tym zakresie;
 38. występowanie   z wnioskami o przyznanie środków z rezerwy oświatowej;
 39. przygotowywanie sprawozdań w zakresie realizacji zadań oświatowych oraz wszystkich projektów aktów prawnych – uchwał i zarządzeń w zakresie realizacji zadań oświatowych;
 40. współpraca i współdziałanie z organizacjami i związkami zawodowymi działającymi w zakresie oświaty i edukacji;
 41. rozpoznawanie programów zewnętrznego wsparcia finansowego i współpraca w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych, za utrzymaniem współpracy w tym zakresie z Biurem Promocji i Rozwoju Gminy. Monitoring przebiegu oceny wniosków, realizacja i wdrażanie projektów Unii Europejskiej w zakresie zadań rozwoju oświaty i edukacji dzieci i młodzieży oraz w zakresie doskonalenia kadry nauczycielskiej adekwatnie do zawartych umów, wytycznych programowych, z wyłączeniem projektów inwestycyjnych;
 42. współpraca z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie realizacji zadań statutowych placówek; 

§ 28

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. infrastruktury gospodarczo-społecznej, drogi należy w szczególności:

 1. prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg gminnych i mostów,
 2. przygotowywanie skróconej dokumentacji technicznej i kosztorysów inwestorskich dla robót na drogach nie wymagających pozwolenia,
 3. wydawanie uzgodnień dotyczących przebiegu i lokalizacji projektowanej infrastruktury w obrębie dróg gminnych,
 4. opracowywanie decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego i naliczanie należności za zajęcie pasa drogowego,
 5. nadzorowanie wykonawstwa i odbiory robót prowadzonych w pasie drogowym,
 6. utrzymanie dróg gminnych, kontrola ich stanu w zakresie oznakowania, przygotowanie i realizacja remontów i napraw,
 7. realizowanie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg i koszeniem poboczy,
 8. rozliczanie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia dróg na terenie Gminy,
 9. wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób na terenie Gminy;


ROZDZIAŁ V
ZASADY OGÓLNE PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W URZEDZIE

§ 29

 1. Wójt podpisuje w szczególności:
  1. zarządzenia, pisma okólne i polecenia służbowe,
  2. decyzje i postanowienia,
  3. pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz, a przede wszystkim:
   • kierowane do naczelnych organów władzy państwowej, naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, sadów powszechnych i innych organów,
   • kierowane do organów kontroli państwowej i samorządowej w związku  z prowadzonymi postępowaniami,
   • dotyczące współpracy z zagranicą,
  4. pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy,
  5. odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych,
  6. odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności Urzędu i jego pracowników,
  7. pisma w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
  8. pełnomocnictwa i upoważnienia do podejmowania działań w jego imieniu.
 2. Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik podpisują dokumenty i pisma w sprawach nadzorowanych przez nich, zgodnie z podziałem zadań, o ile nie są one zastrzeżone do podpisu Wójta oraz decyzje administracyjne w granicach udzielonego przez Wójta upoważnienia.
 3. Pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy podpisują pisma i dokumenty  w sprawach należących do ich zakresu działania, niezastrzeżone do podpisu przez inne osoby oraz decyzje, zaświadczenia, postanowienia, w ramach udzielonego przez Wójta upoważnienia.
 4. Dokumenty rodzące skutki finansowe powinny być zaparafowane przez Skarbnika,
 5. Zasady podpisywania dokumentów finansowo-księgowych określa instrukcja  w sprawie obiegu i kontroli wewnętrznej dowodów finansowo-księgowych.
 6. Obieg, rejestracja, znakowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów odbywa się w oparciu o przepisy kancelaryjno-archiwalne.


ROZDZIAŁ VI
ZASADY I TRYB OPRACOWYWANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY I ZARZĄDZEŃ WÓJTA

 § 30

 1. Projekty uchwał i zarządzeń opracowują Sekretarz, Skarbnik, pracownicy na merytorycznych stanowiskach pracy oraz gminne jednostki organizacyjne, z zakresu zadań objętych ich działaniem.
 2. Projekt uchwały może być opracowany, na polecenie przełożonych, przez Biuro Obsługi Rady.
 3. W przypadku, gdy przedmiot aktu należy do zakresu działania kilku podmiotów, projekt opracowywany jest wspólnie przez ich przedstawicieli.

 § 31

 1. Projekty uchwał Rady i zarządzeń Wójta przygotowywane są zgodnie z zasadami techniki prawodawczej określonymi w przepisach prawa.
 2. Projekty uchwał, które wymagają odpowiednich opinii, uzasadnień czy konsultacji z podmiotami zewnętrznymi, należy przekazać Przewodniczącemu Rady wraz z tymi dokumentami.

 § 32

 1. Projekt uchwały Rady musi spełniać wymogi określone w Statucie Gminy Łęczyca.
 2. Projekt uchwały Rady:
  1. przygotowywany jest w edytorze aktów prawnych,
  2. parafowany jest przez radcę prawnego,
  3. zawiera wyczerpujące uzasadnienie przygotowane i podpisane przez osobę merytoryczną,
  4. dostarczony jest w formie papierowej i elektronicznej do Biura Obsługi Rady przy piśmie podpisanym przez Wójta.

§ 33

 1. Akty prawne podlegają publikacji w następujący sposób:
  1. uchwały Rady – poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, jeżeli stanowią prawo miejscowe lub, gdy wynika to z przepisów szczególnych oraz na tablicy ogłoszeń Rady Gminy i w BIP.
  2. zarządzenia Wójta – poprzez ogłoszenie w BIP.
 2. Przepisy porządkowe publikowane są dodatkowo w formie obwieszczeń, a także 
  w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie lub w środkach masowego przekazu.

§ 34

Akty prawne po ich uchwaleniu lub podpisaniu przekazywane są do realizacji i stosowania odpowiednim komórkom organizacyjnym, gminnym jednostkom organizacyjnym oraz podmiotom zewnętrznym za pośrednictwem stanowiska pracy ds. samorządowych i kadrowych – uchwały Rady, zarządzenia Wójta.

§ 35

W Urzędzie prowadzone są następujące zbiory aktów prawnych (wraz z ich rejestrami): uchwał Rady i zarządzeń Wójta – przez stanowisko pracy ds. samorządowych i kadrowych.


ROZDZIAŁ VII
PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SKARG I WNIOSKÓW

 § 36

 1. Skargi i wnioski wpływające do Urzędu rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Sekretarz nadzoruje prawidłowość stosowanych w Urzędzie procedur załatwiania skarg i wniosków.

 § 37

Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez:

 1. Wójta Gminy - we wtorki w godzinach 8.00-17.00, w piątki w godzinach 8.00 – 10.00, a w pozostałych dniach tygodnia w godzinach 8:00-15:00.
 2. Sekretarza i pozostałych pracowników Urzędu - codziennie w godzinach pracy Urzędu.

§ 38

 1. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu (bez względu na sposób ich złożenia) podlegają rejestracji w centralnym rejestrze skarg i wniosków prowadzonym w Sekretariacie.
 2. W rejestrze odnotowuje się także ostateczny termin załatwienia skargi lub wniosku.

 

ROZDZIAŁ VIII
ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI DZIENNIKARZOM

§ 39

 1. Informacji o działalności Urzędu dziennikarzom udzielają:
  1. Wójt i Zastępca Wójta,
  2. osoby wskazane przez Wójta.
 2. Obsługa informacyjna środków masowego przekazu odbywa się na zasadach określonych w przepisach prawa.

§ 40

Pracownicy Urzędu są zobowiązani przygotować na polecenie Wójta pisemne stanowisko oraz odpowiedź na krytykę dotyczącą problematyki z zakresu ich działania.

 

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41

 1. W przypadku zmian personalnych na danym stanowisku pracy w Urzędzie wymagane jest protokolarne przekazanie prowadzonej dokumentacji.
 2. Zmiany w regulaminie następują w trybie przewidzianym do jego wprowadzenia.
 3. Podstawowe zasady ochrony danych w Urzędzie oraz bezpieczeństwa ich przetwarzania określa odrębny dokument wprowadzony zarządzeniem Wójta.
 4. Organizacja i zakres działania archiwum Urzędu oraz postępowanie z dokumentacją określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Wójt Gminy Łęczyca
/-/ Jacek Rogoziński

 

 


Zarządzenia zmieniające:

Zarządzenie 263/2020
    Załącznik

Zarządzenie 66/2019
    Załącznik

Zarządzenie 427/2017
     Załącznik

Zarządzenie 312/2017Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 26 kwiecień 2016 godz. 13:31
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 24 wrzesień 2020 godz. 10:11
Liczba odsłon:
  11060 od 26 kwiecień 2016 godz. 13:31  (średnio 6.41 odsłon/dobę)

Gmina Łęczyca