0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: Usługa audytu wewnętrznego w Gminie ŁęczycaZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej na realizację zadania:
Usługa audytu wewnętrznego w Gminie Łęczyca

 

zamówienie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.)

1. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu wewnętrznego w  Gminie Łęczyca wynikająca z art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), w tym w szczególności:

 • analizę ryzyka w zakresie działania jednostki samorządu terytorialnego;
 • sporządzenie planu audytu wewnętrznego na rok 2022, o którym mowa w art. 283 ustawy o finansach publicznych;
 • opracowanie pełnej dokumentacji audytu wewnętrznego, w tym prowadzenie akt audytu bieżących i stałych w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności;
 • przeprowadzenie zadań audytowych zgodnie z planem audytu na 2021 rok;
 • sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego zadania audytowego;
 • sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu za okres trwania umowy w terminach wynikających z obowiązujących przepisów;
 • czynności doradcze mające na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Łęczyca.

Prowadzenie audytu wewnętrznego odbywać się musi zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i według standardów określonych przez Ministerstwo Finansów.

2. Termin realizacji:

Od 01.02.2021r. do 31.01.2022r.

Wykonywanie zlecenia usług w wymiarze 32 godzin miesięcznie.

3. Wymagania wobec wykonawcy:

Wykonawca musi spełniać wymagania określone w art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj.:

 • w przypadku osoby fizycznej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – musi spełniać warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
 • w przypadku spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, lub osoby prawnej – musi zatrudniać do prowadzenia audytu wewnętrznego objętego zamówieniem osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

O świadczenie usługi mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z jednostkami samorządu terytorialnego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przeprowadził minimum dwa audyty wewnętrzne w jednostkach samorządu terytorialnego.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferta musi zawierać dokumenty wskazane w ust. 5;
 2. Oferta i załączniki muszą być podpisane w imieniu wykonawcy przez osoby umocowane do reprezentacji zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub na podstawie pełnomocnictwa, którego oryginał należy w takim przypadku dołączyć do ofert;
 3. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w formie papierowej;
 4. Ceny w ofercie muszą być wyrażone cyfrowo i słownie z dokładnością do złotych i groszy;
 5. Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką;
 6. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

5. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. formularz oferty wg załączonego wzoru, w formie oryginału podpisanego przez Wykonawcę;
 2. oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.);
 3. wykaz usług przeprowadzonego audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego.

6. Kryterium oceny ofert: Cena - 100%

 • Cena musi być podana  w złotych polskich, w kwocie brutto.
 • Cena obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy.
 • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

7. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29 stycznia 2021r. do godz. 9.00. w siedzibie Zamawiającego, tj. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej klauzulą: „Oferta na prowadzenie audytu w Gminie Łęczyca”. Nie otwierać przed 29 stycznia godz. 9.00” lub wysłać
za pomocą korespondencji  na adres e-mail: sekretariat@gminaleczyca.pl bądź tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Łęczycy, ul. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie podpisana umowa wg wzoru dołączonego do niniejszego zaproszenia. Jeżeli wybrany Wykonawca będzie uchylał się od zawarcia umowy, zostanie wybrana oferta Wykonawcy, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami są:

 Pani Agnieszka Kaszubska – Skarbnik Gminy pokój nr 12, Tel. 24 388 34 31.

9. Zamawiający może w każdym czasie podjąć decyzję o zakończeniu postępowania bez wyboru Wykonawcy lub o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


Załącznik I - formularz ofertowy
Dodany: 25.01.2021 godz. 15:28
 
Załącznik II - klauzula RODO
Dodany: 25.01.2021 godz. 15:28
 
Załącznik III - wzór umowy
Dodany: 25.01.2021 godz. 15:28
 
Informacja o unieważnieniu postępowania
Dodany: 01.02.2021 godz. 11:58
 Ostateczny termin składania ofert:
 29 2021Informacja opublikowana przez:
  dnia 25 2021 godz. 15:22
Liczba odsłon:
  187 od 25 2021 godz. 15:22  (średnio 6.15 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca