0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

ROZBUDOWA SSP IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W TOPOLI KRÓLEWSKIEJ O BASEN SZKLONO- REKREACYJNY, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCYCH UTWARDZEŃOgłoszenie nr 775559-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.
 

Gmina Łęczyca: „ROZBUDOWA SSP IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W TOPOLI KRÓLEWSKIEJ O BASEN SZKLONO – REKREACYJNY, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCYCH UTWARDZEŃ”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łęczyca, krajowy numer identyfikacyjny 61101576700000, ul. ul. Konopnickiej  14 , 99-100  Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. (024) 3882117, , e-mail a.roszuk@gminaleczyca.pl, , faks (024) 3883765.
Adres strony internetowej (URL): http://www.gminaleczyca.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
http://www.bip.gminaleczyca.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://www.bip.gminaleczyca.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być zaadresowana i oznaczona: Urząd Gminy w Łęczycy Ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca oznakowane następująco: „ROZBUDOWA SSP IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W TOPOLI KRÓLEWSKIEJ O BASEN SZKLONO – REKREACYJNY, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCYCH UTWARDZEŃ”- nie otwierać do dnia 18.01.2021r. do godz.11:30
Adres:
Urząd Gminy w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca


KOMUNIKAT

Gmina Łęczyca informuje, że na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert, niezbędny do uwzględnienia wprowadzonych zmian.

Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 22 stycznia 2021., godz. 11.00.

Termin otwarcia ofert: 22 stycznia 2021 r., godz. 11.30

Wszystkie pozostałe zapisy SIWZ oraz ogłoszenia /w tym wadium/ należy stosować odpowiednio do nowych terminów.


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dodany: 30.12.2020 godz. 14:17
 
Załącznik 1 - Formularz ofertowy
Dodany: 30.12.2020 godz. 14:17
 
Załącznik 3 - Oświadczenie o braku wykluczenia z postępowania
Dodany: 30.12.2020 godz. 14:20
 
Załącznik 4 - Wykaz robót
Dodany: 30.12.2020 godz. 14:20
 
Załącznik 5 - Wykaz osób
Dodany: 30.12.2020 godz. 14:20
 
Załącznik 6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Dodany: 30.12.2020 godz. 14:25
 
Załącznik 7. Oświadczenie o wystąpieniu u zamawiającego obowiązku podatkowego
Dodany: 30.12.2020 godz. 14:25
 
Załącznik 8. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Dodany: 30.12.2020 godz. 14:25
 
Dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiar
Dodany: 30.12.2020 godz. 14:27
 
Załącznik. 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu
Dodany: 30.12.2020 godz. 14:31
 
Załącznik 9. Wzór umowy
Dodany: 31.12.2020 godz. 10:13
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dodany: 12.01.2021 godz. 15:14
 
OPIS ELEKTRYKA - ZMIANA
Dodany: 12.01.2021 godz. 15:37
 
Pytania i modyfikacja SIWZ
Dodany: 12.01.2021 godz. 15:46
 
2 ZESTAW PYTAŃ
Dodany: 13.01.2021 godz. 9:03
 
3 zestaw pytań
Dodany: 15.01.2021 godz. 8:32
 
Zestawienie ofert
Dodany: 22.01.2021 godz. 12:42
 
Informacja o wyborze Wykonawcy
Dodany: 24.02.2021 godz. 10:11
 Ostateczny termin składania ofert:
 22 2021Informacja opublikowana przez:
  dnia 30 2020 godz. 14:17
Liczba odsłon:
  1316 od 30 2020 godz. 14:17  (średnio 22.17 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca