0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy ŁęczycaPolska-Łęczyca: Usługi związane z odpadami 2020/S 219-537959
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi


Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Łęczyca
Adres pocztowy: ul. Marii Konopnickiej 14
Miejscowość: Łęczyca
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 99-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca
E-mail: sekretariat@gminaleczyca.pl Tel.:  +48 243882117 Faks:  +48 243883765
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gminaleczyca.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.gminaleczyca.pl
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.bip.gminaleczyca.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Łęczyca Numer referencyjny: GPI.271.PN-10.2020
II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
 


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dodany: 10.11.2020 godz. 16:46
 
OPZ - załącznik 1a do SIWZ
Dodany: 10.11.2020 godz. 16:46
 
Wzór umowy - załącznik 5 do SIWZ
Dodany: 10.11.2020 godz. 16:49
 
RODO - załącznik 6 do SIWZ
Dodany: 10.11.2020 godz. 16:49
 
Klucz publiczny
Dodany: 10.11.2020 godz. 16:49
 
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Dodany: 10.11.2020 godz. 16:50
 
espd-request - JEDZ
Dodany: 10.11.2020 godz. 16:50
 
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 1-4
Dodany: 26.11.2020 godz. 14:46
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Modyfikacja
Dodany: 03.12.2020 godz. 13:20
 
Zestawienie ofert
Dodany: 11.12.2020 godz. 11:33
 
Zawiadomienie o wyborze
Dodany: 21.12.2020 godz. 15:17
 Ostateczny termin składania ofert:
 11 2020Informacja opublikowana przez:
  dnia 10 2020 godz. 16:46
Liczba odsłon:
  286 od 10 2020 godz. 16:46  (średnio 4.63 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca