0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

ZAPYTANIE CENOWE - Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej bez ograniczeńZAPYTANIE CENOWE

 

I. Zamawiający: Urząd Gminy w Łęczycy , zaprasza do złożenia ofert na:

II.Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejm uje

 Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej bez ograniczeń przy realizacji inewstycji: 

  1. Przebudowa  dróg     gminnych  nr  312  340;  312  342  w  miejscowościach: Wichrów - Mniszki, gm. Łęczyca" polegającej na wykonan iu nawi erzchni bitumiczn ej na przedmiotowym odcinku drogi gminnej według założeń dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie realizowana w obszarze stanowiska archeologicznego. Przed realizacją inwestycji zostaną przeprowadzone badania archeologic zne polegające na wykonaniu ratowniczych badań wykopaliskowych i badań sondażowych zgodnie z decyzj ą Łódzk iego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
  2. Przebudowa dróg gminnych nr 312 344; 313 340; 312 342 w miejscowości Leszcze - Wilczkowice Średnie i Wilczkowice Górne - Wichrów, gm. Łęczyca polegającej na przebudowi e mającej na celu wzmocnieni e nawierzchni bitumicznej na przedmiotowych odcinkach dróg gminn ych oraz budowę j ednostronnego chodnika z kostki brukow ej według zgodnie z dokumentacją projektową.
  3. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Mniszki - Krzepocin II, gm. Łęczyca polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej w mi ejscowości Mniszki - Krzepocin II. Przebud owa ma na celu wykonanie nawierzchni bitumiczn ej na przedmiotowym odcinku drogi wewnętrznej zgodnie z dokumentacj ą projektową. Inwestycj a będzie realizowana w obszarze stanowiska  archeologicznego.

» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


Załączniki
Dodany: 22.10.2019 godz. 14:13
 
Zawiadomienie o unieważnieniu
Dodany: 25.10.2019 godz. 9:46
 Ostateczny termin składania ofert:
 24 2019 godz. 10:15Informacja opublikowana przez:
  dnia 22 2019 godz. 14:13
Liczba odsłon:
  234 od 22 2019 godz. 14:13  (średnio 2.03 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca