0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Chrząstówek oraz Lubień, Gmina ŁęczycaZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam do złożenia oferty na: Budowę Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Chrząstówek oraz Lubień, Gmina Łęczyca

1. Zamawiający

1) Zamawiającym jest:

Gmina Łęczyca
ul. M. Konopnickiej 14
99-100 Łęczyca
tel. 24 388 21 17, fax. 24 388 37 65
http://gminaleczyca.pl/
sekretariat@gminaleczyca.pl

2) Wszelkie pisma związane z zapytaniem ofertowym mają być kierowane wyłącznie na w/w adres bądź na emaila.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zapytania ofertowego jest Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Chrząstówek oraz Lubień, Gmina Łęczyca

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr:

  1. Chrząstówek: 112 w jednostce ewidencyjnej 100405 2 Łęczyca w obrębie ewidencyjnym Chrząstówek. Powierzchnia placu zabaw wynosi 180 m2.
  2. Lubień: 134 w jednostce ewidencyjnej 100405 2 Łęczyca w obrębie ewidencyjnym Lubień. Powierzchnia placu zabaw wynosi 180 m2.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV):
43325000-7 – wyposażenie parków i placów zabaw,
45112720-8 – roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych,

2) Zakres przedmiotu zamówienia określa:

a) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do zapytania,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) załącznik nr 2 do zapytania,

c) zgłoszenie i projekt budowlany– załączniki nr 3.1. i 3.2. do zapytania,

d) przedmiar robót – załącznik nr 4 do zapytania.

3) Jeżeli w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia i załącznikach do zapytania ofertowego wskazana została nazwa producenta, znak towarowy (marka), patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp., jak również źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


Załącznik nr 1 Przedmiot zamówienia
Dodany: 12.07.2019 godz. 12:47
 
Załącznik nr 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Dodany: 12.07.2019 godz. 12:47
 
Załącznik nr 3.1 Zgłoszenie
Dodany: 12.07.2019 godz. 12:47
 
Załącznik nr 3.2 Projekt budowlany
Dodany: 12.07.2019 godz. 12:48
 
Załącznik nr 4 Przedmiar robót
Dodany: 12.07.2019 godz. 12:48
 
Załącznik nr 5 Formularz ofertowy
Dodany: 12.07.2019 godz. 12:48
 
Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych robót
Dodany: 12.07.2019 godz. 12:49
 
Załącznik nr 7 Projekt umowy
Dodany: 12.07.2019 godz. 12:49
 
Protokół z wyboru oferty
Dodany: 06.09.2019 godz. 10:16
 Ostateczny termin składania ofert:
 26 2019Informacja opublikowana przez:
  dnia 12 2019 godz. 12:47
Liczba odsłon:
  363 od 12 2019 godz. 12:47  (średnio 2.81 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca