0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

opracowanie programu prac konserwatorskich pomnika na cmentarzu rzymskokatolickim w Topoli Królewskiej upamiętniającego nieznanych żołnierzy, którzy polegli w obronie ojczyzny w 1939 r.,ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Łęczyca zaprasza do składania ofert cenowych na opracowanie programu prac konserwatorskich pomnika na cmentarzu rzymskokatolickim w Topoli Królewskiej upamiętniającego nieznanych żołnierzy, którzy polegli w obronie ojczyzny w 1939 r., zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi z dn. 11 sierpnia 2017 r. 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac obejmuje:

1)opracowanie programu prac konserwatorskich zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi z dnia 11 sierpnia 2017 r. znak WUOZ-BR.5183.15.2017.KS;

2)wykonanie przedmiaru robót;

3)opracowanie kosztorysu inwestorskiego

Dokumenty opisane powyżej należy złożyć w wersji papierowej – pkt 1 – w 4 egz. oraz pkt 2-3 – w 2 egz. oraz z wersji elektronicznej.

Program prac konserwatorskich należy uzgodnić z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Łodzi.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty,
w celu zapoznania się ze stanem faktycznym obiektu. 

  1. Termin wykonania zadania:

Czas wykonania zadania – dokumentacji ustala się na dzień 29 grudnia 2017 r.

  1. Sposób obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za opracowanie dokumentacji opisanej
w pkt 1 - 3. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składki związane z realizacją zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym podatek VAT.

  1. Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze ofert stosowane będzie jedno kryterium - cena o wadze 100%.

  1. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w sekretariacie Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14; 99-100 Łęczyca w terminie do dnia
30 listopada 2017 r. do godziny 1000  z dopiskiem „oferta cenowa na opracowanie programu prac konserwatorskich pomnika na cmentarzu rzymskokatolickim w Topoli Królewskiej upamiętniającego nieznanych żołnierzy, którzy polegli w obronie ojczyzny w 1939 r.”.

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert zostaną odesłane bez otwierania.

Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

  1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym - załącznik nr 1.

Formularz musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie
z formą reprezentacji oferenta.

  1. Osoba wyznaczona do kontaktu:

Emilia Domałonżek, tel. 24/388 34 35, sekretariat tel.  24/388 21 17.

e.domalonzek@gminaleczyca.pl

Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada stosowne uprawnienia do wykonania prac określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, które umożliwi uzyskanie zgody na wykonanie prac zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz kopię uprawnień.

 

Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:

Cena najkorzystniejszej oferty (na podstawie kryteriów oceny ofert) będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania lub wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


OFERTA
Dodany: 22.11.2017 godz. 15:22
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
Dodany: 22.11.2017 godz. 15:22
 
PISMO WUOZ w Łodzi
Dodany: 22.11.2017 godz. 15:24
 
INFORMACJA
Dodany: 01.12.2017 godz. 11:36
 Ostateczny termin składania ofert:
 30 2017Informacja opublikowana przez:
  dnia 22 2017 godz. 15:22
Liczba odsłon:
  573 od 22 2017 godz. 15:22  (średnio 2.49 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca