0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy ŁęczycaUnia Europejska
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

 

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

 

Sekcja I : Instytucja zamawiająca

  1. Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Gmina Łęczyca                                     l(jeżeli j est znany)

Adr es poczt owy: 99-100 Łęczyca, ul. Marii Konopnickiej 14

Miejscowość : Łęczyca                             Kod pocztowy: 99-100                             Państwo: Polska (PL)

Punkt kont aktowy:  Urząd Gminy w Łęczycy. ul. M.              Tel.: +48 243882117

Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca

Osoba do kontaktów:  Zofia Ulińska

E-mail: sekretariat@gminaleczyca .pl

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)

Faks: +48 243883765

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.gminaleczyca.pl

Adres profilu nabywcy: (URL) http://www.gminaleczyca.p l

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) www.bip.gmina leczyca.pl Elektroniczne składanie ofert iwniosków o dopuszczenie do udzialu: (URL) Więcej  informacji  można uzyskać  pod adresem

@ Powyższy(-e) punkl(-y) kontakwwy(-e) O Inny  (proszę wypelnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz

dynamicznego  systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

@ Powyższy(-e) punkt(-y) kontakt owy(-e) O Inny (proszę wypeł nić zalącznik A. li)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

@ Powyższy(-e) punkt(-y) kontak!Owy(-e) O Inny  (proszę wypelnić załącznik A.Ili)


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dodany: 24.10.2017 godz. 12:47
 
Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia + załączniki
Dodany: 24.10.2017 godz. 12:47
 
1A i 1B - wykaz nieruchomości i ludności
Dodany: 24.10.2017 godz. 12:47
 
1C - wykaz gniazd
Dodany: 24.10.2017 godz. 12:49
 
1C - mapa lokalizacji gniazd
Dodany: 24.10.2017 godz. 12:49
 
1D - wyposażenie gniazd
Dodany: 24.10.2017 godz. 12:57
 
1E - CPSZO
Dodany: 24.10.2017 godz. 12:57
 
1F - wykaz przystanków autobusowych
Dodany: 24.10.2017 godz. 12:57
 
1F - lokalizacja przystanków autobusowych
Dodany: 24.10.2017 godz. 12:59
 
1G - częstotliwość opróżniania
Dodany: 24.10.2017 godz. 12:59
 
1H - odpady wielkogabarytowe, RTV i inne
Dodany: 24.10.2017 godz. 12:59
 
1I - odpady budowlane
Dodany: 24.10.2017 godz. 13:00
 
Załącznik Nr 2 - formularz oferty
Dodany: 24.10.2017 godz. 13:01
 
Załącznik Nr 3 - JEDZ
Dodany: 24.10.2017 godz. 13:01
 
Załącznik Nr 4 - wzór umowy
Dodany: 24.10.2017 godz. 13:01
 
Załącznik Nr 5 - oświadczenie o braku wykluczenia
Dodany: 24.10.2017 godz. 13:02
 
Załącznik Nr 6 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
Dodany: 24.10.2017 godz. 13:02
 
Załącznik Nr 7 - Wykaz usług
Dodany: 24.10.2017 godz. 13:02
 
Załącznik nr 8 - Wykaz pojazdów
Dodany: 24.10.2017 godz. 13:02
 
Załącznik nr 9 - Wykaz baz
Dodany: 24.10.2017 godz. 13:02
 
Wersje edytowalne załączników
Dodany: 30.10.2017 godz. 14:09
 
Zapytanie I
Dodany: 21.11.2017 godz. 15:44
 
KOMUNIKAT
Dodany: 22.11.2017 godz. 9:15
 
Zbiorcze zestawienie ofert
Dodany: 27.11.2017 godz. 15:34
 
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu
Dodany: 18.12.2017 godz. 13:18
 Ostateczny termin składania ofert:
 27 2017Informacja opublikowana przez:
  dnia 24 2017 godz. 12:47
Liczba odsłon:
  878 od 24 2017 godz. 12:47  (średnio 3.12 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca