0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Przewozy specjalne uczniów szkół z terenu Gminy ŁęczycaOGŁOSZENIE
Wójt Gminy  Łęczyca zawiadamia,
że wszczyna postępowanie o wartości szacunkowej 
poniżej 30 000 euro

1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Łęczyca 99-100 Łęczyca, ul. Marii Konopnickiej 14, tel. 24 388 34 24 fax 24 388 65 89 
e-mail: sekretariat@gminaleczyca.pl
2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa – „Przewozy specjalne uczniów szkół z terenu Gminy Łęczyca”
3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu dzieci na zajęcia basenowe, gimnastyczne, turnieje i konkursy. Szacuje się, że ilość przebytych km w trakcie trwania umowy wyniesie nie mniej 10600,00 km. Zamawiający zastrzega, iż podana ilość kilometrów ma charakter szacunkowy, chodź zgodny z przewidywanymi prognozami. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania wyjazdu bez podania powodu w terminie 24 godzin od planowanego wyjazdu. Ze względu na szczególny charakter osób korzystających z usług, w przypadku awarii środka transportu, Wykonawca usługi zobowiązany jest do dostarczenia autokaru zstępczego w okresie nie dłuższym niż 30 min od momentu przekazania informacji o awarii osobie odpowiedzialnej za wykonanie przedmiotu umowy. 
4. Zamawiający wymaga kompleksowej realizacji usługi i nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Termin i miejsce realizacji zamówienia: Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Usługa następować będzie według rozkładu jazdy będącym załącznikiem Nr 1 do niniejszego ogłoszenia. O wyjazdach dodatkowych Wykonawca będzie informowany 3 dni przed planowanym wyjazdem. Wyjazdy te rozliczane będą na podstawie faktycznie przejechanych km liczonych od wyjazdu ze szkoły (poprzez miejsce docelowe) do powrotu do szkoły.  W trakcie realizacji usługi trasy mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zakres niezbędnych modyfikacji nie przekroczy 20 % długości wyznaczonych tras. 
6. Opis sposobu przygotowania oferty: Wykonawca przygotowuje ofertę cenową w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym zgodnie z załącznikiem nr 2. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Ofertę składa się w zamkniętej kopercie z oznaczeniem Wykonawcy oraz z napisem: Oferta na „Przewozy specjalne uczniów szkół z terenu Gminy Łęczyca”. Nie otwierać przed 23 sierpnia 2017 r. godz. 9.15. Nie dopuszcza się uzupełniania złożonej oferty.
7. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać: osobiście lub pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru, w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca  w godz. od 08:00 do godz. 15:00. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 23 sierpnia 2017 r. o godz. 9:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one zwrócone Wykonawcom bez otwierania. Otwarcie ofert nastąpi 23 sierpnia 2017r. o godz. 9:15 w Urzędzie Gminy Łęczyca pok. nr 5 . 
8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- obowiązku dysponowania minimum:
• 1 szt. autokarem z min 40 miejscami siedzącymi,
• 2 busami z min. 16 miejscami siedzącymi,
które odpowiadają wymaganym warunkom technicznym
- wykonawca zapewni min 3 kierowców posiadających stosowne uprawnienia
9. Oferta winna zawierać:
1) Prawidłowo wypełniony druk ofertowy - Załącznik Nr 2
2) Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami ( wykaz autobusów );
5) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
10. Wybór Wykonawcy i podpisanie umowy: Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszelkie wymagania określone w ogłoszeniu do składania ofert z najniższą ogólną ceną końcową brutto zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 30.000 Euro przez Urząd Gminy w Łęczycy. O wynikach postępowania zostaną powiadomieni wszyscy oferenci. Dodatkowo wyniki postępowania zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.gminaleczyca.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę z Zamawiającym w terminie do 5 dni od daty ukazania się wyników postępowania.
11. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
12. Sposób obliczenia wynagrodzenia: stawka za 1 km x ilość przejechanych km

 

                                                                                  Wójt Gminy Łęczyca

Załączniki:
Załącznik Nr 1 – Rozkład Jazdy
Załącznik Nr 2 – Wzór oferty cenowej
Załącznik Nr 3 – Wzór umowy


» ZAŁĄCZNIKI «
Rozkład jazdy
Dodany: 18.08.2017 godz. 8:36
 
Wzór oferty cenowej
Dodany: 18.08.2017 godz. 8:36
 
Wzór umowy
Dodany: 18.08.2017 godz. 8:36
 
WYBÓR OFERTY
Dodany: 23.08.2017 godz. 12:34
 Ostateczny termin składania ofert:
 23 2017Informacja opublikowana przez:
  dnia 18 2017 godz. 08:36
Liczba odsłon:
  413 od 18 2017 godz. 08:36  (średnio 1.86 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca