0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Dzierżawa autobusów szkolnychOGŁOSZENIE
Wójt Gminy  Łęczyca zawiadamia,
że wszczyna postępowanie o wartości szacunkowej 
poniżej 30 000 euro

na „Dzierżawę autobusów szkolnych”

1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Łęczyca  99-100 Łęczyca, ul. Marii Konopnickiej 14 tel. 24 388 34 24 
fax 24 388 37 65.
email: sekretariat@gminaleczyca.pl

2. Przedmiot zamówienia

L.p.

Rodzaj i typ

pojazdu

Numer rejestr.

Rok prod.

Przebieg km

Liczba miejsc siedzących

Cena

wywoławcza

brutto
za 1 miesiąc dzierżawy

1.

AUTOBUS JELCZ L090M

LWW 7808

1999

500390

40

5 000,00 zł

2.

AUTOBUS

AUTOSAN

Tramp 0909L

ELE 55CN

2005

   346059

40

5 000,00 zł

Razem cena wywoławcza

10 000,00 zł

Dzierżawca zobowiązany jest:
• dokonywać na własny koszt wszelkich napraw i remontów, przeglądów technicznych,  niezbędnych do prawidłowego eksploatowania przedmiotu dzierżawy.
• po wygaśnięciu ważności umowy natychmiast zwrócić Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w stanie nie pogorszonym, poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z prawidłowej eksploatacji.

3. Termin i miejsce realizacji zamówienia: Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018r.

4. Opis sposobu przygotowania oferty: Wykonawca przygotowuje ofertę cenową w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym zgodnie z załącznikiem nr 2. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Ofertę składa się w zamkniętej kopercie z oznaczeniem Wykonawcy oraz z napisem: Oferta na „Dzierżawa autobusów szkolnych”. Nie otwierać przed  23 sierpnia 2017 r. godz. 9:30. Nie dopuszcza się uzupełniania złożonej oferty.

5. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać: osobiście lub pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru, w Sekretariacie Urzędu Gminy  w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, w godz. od 08:00 do godz. 15:00. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 23 sierpnia 2017 r. o godz. 9:30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one zwrócone Wykonawcom bez otwierania. Oferty, które nie zawierają wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby doprowadzić do uznania za nową ofertę podlegają odrzuceniu. Otwarcie ofert nastąpi 23 sierpnia 2017r. o godz. 9:45 w Urzędzie Gminy w Łęczycy pok. nr 5.

6. Oferta powinna zawierać :

a. Prawidłowo wypełniony druk ofertowy - Załącznik Nr 2

b. Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta

c. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

d. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu zapytania ofertowego lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

e. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią projektu umowy.

7. Z oferentem, który złożył najkorzystniejsza ofertę zostanie zawarta umowa dzierżawy w terminie 5 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.

8. Pojazdy można oglądać na parkingu PKS w Łęczycy w dni robocze po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym ( 24 388 34 24)

9. Organizator zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

10. Organizator postępowania unieważni postępowanie, jeśli złożone oferty będą zawierały  niższa cenę niż wywoławcza.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 Oferta cenowa

Załącznik Nr 2 Wzór umowy


» ZAŁĄCZNIKI «
Oferta cenowa
Dodany: 18.08.2017 godz. 8:23
 
Wzór umowy
Dodany: 18.08.2017 godz. 8:23
 
WYBÓR OFERTY
Dodany: 23.08.2017 godz. 12:33
 Ostateczny termin składania ofert:
 23 2017 godz. 09:30Informacja opublikowana przez:
  dnia 18 2017 godz. 08:23
Liczba odsłon:
  424 od 18 2017 godz. 08:23  (średnio 1.88 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca