0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

ZAPYTANIE OFERTOWE: Świadczenie usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Łęczyca oraz zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w roku 2017ZAPYTANIE OFERTOWE

pn: „Świadczenie usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Łęczyca oraz zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w roku 2017”

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm)

Zamawiający:
Urząd Gminy w Łęczycy
ul. M. Konopnickiej 14
99-100 Łęczyca
tel. 024 388 34 29

zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Łęczyca oraz zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w roku 2017r w celu realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczyca.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego do wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Łęczyca oraz utrzymania i sprawowania opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt prowadzonym legalnie;
 2. Wykonanie usługi następować będzie na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego przez Zamawiającego, Policję lub Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego najpóźniej w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia;
 3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz. 856, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753) oraz innych przepisów;
 4. Wyłapywanie i dostarczanie zwierząt do schroniska;
 5. Prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny;
 6. Kompleksowa opieka nad zwierzętami przebywającymi w schronisku;
 7. Zapewnienie pożywienia, artykułów sanitarnych oraz opieki dla zwierząt przebywających w schronisku;
 8. Zapewnienie dozoru weterynaryjnego;
 9. Oznakowywanie chipem;
 10. Sterylizacja albo kastracja zwierząt;
 11. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – adopcje;
 12. Prowadzenie ewidencji zwierząt, książki kontroli weterynaryjnej;
 13. Przedstawianie Zamawiającemu co miesiąc wraz z faktura VAT informacji na temat stanu zwierząt w schronisku, tj. ilość zwierząt przyjętych do schroniska.

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2017r..

3. Kryterium oceny ofert: cena 100%.

4. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

 1. aktualny wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej "CEIDG" lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 2. oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu specjalistycznych urządzeń i środków, służących do wyłapywania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym urządzeń i środków przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane nie stwarzając zagrożenia dla ich życia i zdrowia;
 3. dokumenty potwierdzające uprawnienia personelu w zakresie postępowania ze zwierzętami i w zakresie przepisów o ochronie zwierząt, obsługi specjalistycznego, atestowanego sprzętu, jednocześnie dającym rękojmię właściwego wykonania usługi;
 4. kserokopię decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającej spełnienie wymagań w zakresie zarobkowego transportu zwierząt lub transportu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej, stwierdzającej spełnienie określonych wymagań weterynaryjnych,

5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo odwołania niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny.

6. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

7. Sposób przygotowania oferty: Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę (firmę) i siedzibę (adres) Wykonawcy z zaznaczeniem postępowanie przetargowe nie otwierać przed dniem 24 stycznia 2017r. godz. 11.00.

8. Termin związania ofertą 30 dni od dnia otwarcia ofert.

9. Miejsce i termin złożenia oferty i Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

 1. Ofertę należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Łęczyca lub przesłać na adres: Urząd Gminy Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca. Termin przyjęcia oferty upływa w dniu 24 stycznia 2017r. do godziny 10.00.
 2. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Łęczyca. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała ocenie. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca w dniu 24 stycznia 2017r. o godz. 11.00.

10. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Monika Góra, sekretariat@gminaleczyca.pl


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU
Dodany: 25.01.2017 godz. 13:46
 Ostateczny termin składania ofert:
 24 2017Informacja opublikowana przez:
  dnia 18 2017 godz. 07:46
Liczba odsłon:
  892 od 18 2017 godz. 07:46  (średnio 2.29 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca