0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Przewozy specjalne uczniów szkół z terenu Gminy ŁęczycaOGŁOSZENIE

Wójt Gminy  Łęczyca zawiadamia,
że wszczyna postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

1.     Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Łęczyca 99-100 Łęczyca, ul. Marii Konopnickiej 14, tel. 24 388 34 24 fax 24 388 65 89, e-mail: sekretariat@gminaleczyca.pl

2.     Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa – „Przewozy specjalne uczniów szkół z terenu Gminy Łęczyca”

3.     Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu dzieci na zajęcia basenowe, gimnastyczne, turnieje i konkursy. Szacuje się, że ilość przebytych km w trakcie trwania umowy wyniesie 5 300,00 km. Zamawiający zastrzega, iż podana ilość kilometrów ma charakter szacunkowy, chodź zgodny z przewidywanymi prognozami, w związku z tym Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń z tytułu zamówienia mniejszej ilości wyjazdów. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania wyjazdu bez podania powodu w terminie 24 godzin od planowanego wyjazdu. Ze względu na szczególny charakter osób korzystających z usług, w przypadku awarii środka transportu, Wykonawca usługi zobowiązany jest do dostarczenia autokaru zstępczego w okresie nie dłuższym niż 30 min od momentu przekazania informacji o awarii osobie odpowiedzialnej za wykonanie przedmiotu umowy.

4.     Zamawiający wymaga kompleksowej realizacji usługi i nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.     Termin i miejsce realizacji zamówienia: Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od 1 lutego 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. Usługa następować będzie według rozkładu jazdy będącym załącznikiem Nr 1 do niniejszego ogłoszenia. O wyjazdach dodatkowych Wykonawca będzie informowany 3 dni przed planowanym wyjazdem. Wyjazdy te rozliczane będą na podstawie faktycznie przejechanych km liczonych od wyjazdu ze szkoły (poprzez miejsce docelowe) do powrotu do szkoły. W trakcie realizacji usługi trasy mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zakres niezbędnych modyfikacji nie przekroczy 20 % długości wyznaczonych tras.

6.     Opis sposobu przygotowania oferty: Wykonawca przygotowuje ofertę cenową w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym zgodnie z załącznikiem nr 2. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Ofertę składa się w zamkniętej kopercie z oznaczeniem Wykonawcy oraz z napisem: Oferta na „Przewozy specjalne uczniów szkół z terenu Gminy Łęczyca”. Nie otwierać przed 23 stycznia 2017 r. godz. 9.15. Nie dopuszcza się uzupełniania złożonej oferty.

7.     Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać: osobiście lub pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru, w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca  w godz. od 08:00 do godz. 15:00. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 23 stycznia 2017 r. o godz. 9:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one zwrócone Wykonawcom bez otwierania. Otwarcie ofert nastąpi 23 stycznia o godz. 9:15 w Urzędzie Gminy Łęczyca pok. nr 5 .

8.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:

1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego

2)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

       - obowiązku dysponowania minimum:

1 szt. autokarem z min 40 miejscami siedzącymi,
2 busami z min. 16 miejscami siedzącymi, które odpowiadają wymaganym warunkom technicznym

       - wykonawca zapewni min 3 kierowców posiadających stosowne uprawnienia

9.     Oferta winna zawierać:

1)    Prawidłowo wypełniony druk ofertowy - Załącznik Nr 2

2)    Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

3)    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4)    Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami ( wykaz autobusów );

5)    Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

10.  Wybór Wykonawcy i podpisanie umowy: Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszelkie wymagania określone w ogłoszeniu do składania ofert z najniższą ogólną ceną końcową brutto zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 30.000 Euro przez Urząd Gminy w Łęczycy. O wynikach postępowania zostaną powiadomieni wszyscy oferenci. Dodatkowo wyniki postępowania zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.gminaleczyca.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę z Zamawiającym w terminie do 3 dni od daty ukazania się wyników postępowania.


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


Załącznik I - Rozkład jazdy
Dodany: 17.01.2017 godz. 11:50
 
Załącznik II - Wzór oferty cenowej
Dodany: 17.01.2017 godz. 11:50
 
Załącznik III - Wzór umowy
Dodany: 17.01.2017 godz. 11:50
 
ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU
Dodany: 23.01.2017 godz. 14:33
 Ostateczny termin składania ofert:
 23 2017Informacja opublikowana przez:
  dnia 17 2017 godz. 11:46
Liczba odsłon:
  717 od 17 2017 godz. 11:46  (średnio 2.03 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca