0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Świadczenie usług polegających na koszeniu poboczy dróg gminnych na terenie gm. Łęczyca ciągnikiem kołowym z kosiarką bocznąO G Ł O S Z E N I E

Gmina Łęczyca,   99 - 100 Łęczyca,  ul. M. Konopnickiej 14
zawiadamia, że wszczyna postępowanie w trybie przetargu
o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 €

 

Nazwa zamówienia: świadczenie usług polegających na koszeniu poboczy dróg gminnych na terenie gm. Łęczyca ciągnikiem kołowym z kosiarką boczną

Określenie przedmiotu:
Zakres zadania:

  1. obustronne koszenie poboczy dróg gminnych w 2015 r. na terenie gm. Łęczyca na szerokości do 0,5 – 0,7 m od krawędzi jezdni
  2. Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5cm
  3. Szczegółowy wykaz odcinków objętych usługą przedstawiono w załączniku /Zakres przedmiotu zamówienia/

Ustala się maksymalną długość dróg do obustronnego koszenia poboczy na 2 x 80,00 km.

Termin realizacji zamówienia: lipiec - sierpień 2015;

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest:

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  2. Zaakceptowany wzór umowy
  3. Upoważnienie do podpisywania oferty /jeśli dotyczy/

Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie załączonych do oferty dokumentów, oświadczeń i informacji: spełnia / nie spełnia

Oferty będą oceniane według kryterium : cena - 100 %

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Przedmiot postępowania nie jest finansowany z budżetu Unii Europejskiej.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Łęczycy, pok. Nr 11 (sekretariat), w terminie do dnia 17 lipca 2015 r., godz. 11.00.

Termin związania ofertą - 30 dni od daty składania ofert.

Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:
w zakresie merytorycznym i formalno – prawnym – Jacek Gawlik w Urzędzie Gminy w Łęczycy 
w godz.  8.oo – 15.oo, tel. 024-388-34-44


» ZAŁĄCZNIKI «
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dodany: 09.07.2015 godz. 13:20
 
FORMULARZ OFERTY
Dodany: 09.07.2015 godz. 13:20
 
WZÓR UMOWY
Dodany: 09.07.2015 godz. 13:20
 
ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY I
Dodany: 09.07.2015 godz. 13:21
 
ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY II
Dodany: 09.07.2015 godz. 13:21
 
INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH
Dodany: 22.07.2015 godz. 16:10
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dodany: 22.07.2015 godz. 16:10
 Ostateczny termin składania ofert:
 17 2015Informacja opublikowana przez:
  dnia 9 2015 godz. 13:20
Liczba odsłon:
  945 od 9 2015 godz. 13:20  (średnio 1.53 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca