0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Stanowisko ds. obsługi rady gminy

Wójt Gminy Łęczyca informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na  wolne  stanowisko   urzędnicze   ds obsługi   rady   gminy:   młodszy   referent w Urzędzie Gminy w Łęczycy  do zatrudnienia na ww . stanowisko wyłoniono :

Panią  Martę BednarekUzasadnienie dokonanego wyboru
 

Kandydatka spełnia wymagania formalne oraz posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane na ww. stanowisku . Jako technikę naboru zastosowano test oraz rozmowę kwalifikacyjną,z których kandydatka  uzyskała najwyższą  ilość punktów .

Pani Marta Bednarek  wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawnych niezbędnych do pracy na w/w . stanowisku .» Pliki powiązane:

Informacja
Dodany: 30.04.2020 godz. 16:14
Zawiadomienie o wyborze
Dodany: 06.05.2020 godz. 13:09


Informacja opublikowana przez:
  dnia 6 2020 godz. 13:09


Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat oferty pracy.


Wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Łęczycy ds. obsługi rady gminy

Osoba/instytucja zgłaszająca ofertę:
  WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA

Oferowane stanowisko:
  Stanowisko ds. obsługi rady gminy

Wymiar czasu:
  pełen etat

Miejsce składania ofert:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Łęczyca, 99-100 Łęczyca

Wymagania:
 

III. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie minimum średnie,
 3. biegła znajomość obsługi komputera,
 4. znajomość obsługi systemu Legislator do tworzenia aktów prawa miejscowego,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość organizacji i funkcjonowania administracji samorządowej,
 2. znajomość ustaw:
  • o samorządzie gminnym
  • o pracownikach samorządowych
  • o ochronie danych osobowych
  • o ochronie informacji niejawnych
  • o finansach publicznych
  • Kodeks Postępowania Administracyjnego
 3. Statut Gminy Łęczyca,
 4. znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 5. umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 6. rzetelność, staranność, odpowiedzialność. 


Zakres obowiązków:
 
 1. obsługa sesji Rady, posiedzeń komisji,
 2. prowadzenie rejestru uchwał Rady, rejestru interpelacji i wniosków radnych, sporządzanie informacji o realizacji uchwał Rady, zarządzeń Wójta, interpelacji i wniosków,
 3. sporządzanie i przechowywanie protokołów z obrad Rady i jej komisji, uchwał Rady,
 4. przechowywanie planów pracy Rady i jej komisji,
 5. pomoc techniczna w organizowaniu spotkań radnych z wyborcami,
 6. prowadzenie ewidencji osobowej radnych,
 7. wykonywanie zadań związanych z wyborami Prezydenta RP, parlamentarnymi, samorządowymi, ławników do sądów powszechnych oraz przeprowadzanymi referendami,

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy – pełen etat,
 2. rodzaj pracy – praca biurowa ,
 3. praca przy monitorze ekranowym,
 4. miejsce pracy – stanowisko pracy znajduje się w budynku  Urzędu Gminy w Łęczycy,
 5. stanowisko pracy znajduje się na parterze,
 6. pomieszczenie ogrzewane, z dostępem do sanitariów na parterze,
 7. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił poniżej 6 %.


Wymagane dokumenty:
 
 1. podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny.
 2. uwierzytelniona kopia dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i staż pracy,
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie kandydata  o stanie zdrowia,
 6. uwierzytelnione kopie świadectw pracy,

   Etapy naboru:

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja ds. Rekrutacji, powołana przez Wójta Gminy Łęczyca

 1. I etap naboru: wybór osób spełniających wymagania niezbędne i formalne; osoby zakwalifikowane do II etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie.
 2. II etap naboru: polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów i będzie składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.
 3. Test będzie się składał z  części ogólnej i części szczegółowej. Test pisemny przeprowadzony  zostanie w formie testu jednokrotnego wyboru  i składał się będzie z 15 pytań.

Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa o pracę.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łęczyca oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie.Dodatkowe informacje:
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Łęczyca,  99-100 Łęczyca - osobiście lub przesłać w terminie do dnia 27 kwietnia 2020 r. do godz. 14:00 , na adres:

Urząd Gminy w Łęczycy, 99-100 Łęczyca ul. Konopnickiej 14
z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym  w Urzędzie Gminy w Łęczycy ds. obsługi rady gminy

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy Łęczyca po terminie 27 kwietnia  2020 r. nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Łęczycy. Szczegółowych informacji o naborze udziela: Sekretarz Gminy Łęczyca  – tel. 24 388-20-82.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą.

Wzory ww. oświadczeń oraz klauzula dla kandydatów do  pobrania na stronie internetowej   www.bip.gminaleczyca.pl  

» Pliki powiązane:

Oświadczenie I
Dodany: 16.04.2020 godz. 15:14
Oświadczenie II
Dodany: 16.04.2020 godz. 15:14
Informacja
Dodany: 30.04.2020 godz. 16:14
Zawiadomienie o wyborze
Dodany: 06.05.2020 godz. 13:09


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  dnia 16 2020

Informacja opublikowana przez:
  dnia 16 2020 godz. 15:13
Liczba odsłon:
  503 od 16 2020 godz. 15:13  (średnio 6.31 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca