Wyszukaj zarządzenia z dotyczące
DataNumer aktuTematTreśćZałączniki
22.10.2019r.122/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 20 19 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
17.10.2019r.121/2019w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu  
15.10.2019r.120/2019w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na modernizację instalacji elektrycznych teletechnicznych w Szkole Podstawowej w m. Błonie gm. Łęczyca  
10.10.2019r.119/2019w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na przebudowę dróg gminnych nr 312340 , 312342 w miejscowości Wichrów - Mniszki gm. Łęczyca  
10.10.2019r.118/2019w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na przebudowę dróg gminnych nr 312344, 313340, 312342 w miejscowości Leszcze-Wilczkowice Średnie i Wilczkowice Górne - Wichrów gm. Łęczyca  
10.10.2019r.116/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
10.10.2019r.117/2019w sprawi e przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczyca"  
10.10.2019r.115/2019w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury gospodarczo-społecznej, drogi w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
08.10.2019r.114/2019w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020  
08.10.2019r.113/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 201 9 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
08.10.2019r.112/2018w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego I wolontariacie na rok 2020  
30.09.2019r.111/2019w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2019 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2019 r. w związku z uchwałą Nr XIV/80/2019 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy -Łęczyca na 2019 rok  
27.09.2019r.110/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
25.09.2019r.109/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
20.09.2019r.108/2019w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury gospodarczo-społecznej, drogi w Urzędzie Gminy w Łęczycy   
16.09.2019r.107/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
09.09.2019r.106/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
03.09.2019r.105/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
27.08.2019r.104/2019w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2019 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2019 r. w związku z uchwałą Nr XIII/73/2019 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 27.08.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IIl/22/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2019 rok  
27.08.2019r.103/2019w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: Dzierżawa autobusów szkolnych.  
27.08.2019r.102/2019w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: Przewozy specjalne uczniów szkół z terenu Gminy Łęczyca  
23.08.2019r.101/2019w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.  
20.08.2019r.100/2019w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej  
12.08.2019r.99/2019w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  
09.08.2019r.98/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
07.08.2019r.97/2019w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej  
06.08.2019r.96/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 20 19 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
06.08.2019r.95/2019w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamow1en publicznych, gospodarki przestrzennej i inwestycji w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
05.08.2019r.94/2019W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych   
01.08.2019r.93/2019w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęczyca  
01.08.2019r.92/2019w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęczyca za pierwsze półrocze 2019 r.  
29.07.2019r.91/2019w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dowóz uczniów wraz z opieką do szkół na terenie gminy Łęczyca na podstawie biletów miesięcznych  
20.07.2019r.90/2019w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/20 19 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2019 r. w związku z uchwał ą Nr XII/7112019 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 22.07.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2019 rok  
12.07.2019r.89/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
10.07.2019r.88/2019w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2019 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2019 r. w związku z uchwałą Nr XI/68/2019 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 10.07.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2019 rok  
08.07.2019r.87/2019w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej  
04.07.2019r.86/2019 w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie Gminy Łęczyca  
28.06.2019r.85/2019w sprawie wprowadzenia zmian w uchwal e Nr 111/21/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2019-2025  
28.06.2019r.84/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r . i planach finansowych jednostek budżetowych  
27.06.2019r.83/2019w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury gospodarczo-społecznej, drogi w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
26.06.2019r.82/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
25.06.2019r.81/2019w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy w Łęczycy dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania  
18.06.2019r.80/2019w sprawie zmiany Zarządzenia N r 22/20 19 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2019 r. w związku z uchwalą Nr X/59/2019 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 18.06.201 9 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale N r 111/22/20 I 8 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudni a 2018 r . w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca n a 20 I 9 rok  
18.06.2019r.79/2019w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej  
06.06.2019r.78/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
04.06.2019r.77/2019w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej  
03.06.2019r.76/2019w sprawie powołania Komisji do kontroli posiłków wydawanych dzieciom i uczniom w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w ramach 1 i 2 modułu program „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023  
28.05.2019r.75/2019w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania terenów Centrum Sportowego w miejscowościach: Błonie, Topola Królewska, Leźnica Mała, Siedlec oraz Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w miejscowości Wilczkowice Górne gm. Łęczyca  
27.05.2019r.74/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
24.05.2019r.73/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
22.05.2019r.72/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 20 I 9 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
20.05.2019r.70/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
20.05.2019r.71/2019w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2019 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2019 r. w związku z uchwałą Nr VIII/53/2019 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 16.05.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2019 rok  
14.05.2019r.69/2019w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Leźnicy Malej  
14.05.2019r.68/2019w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej  
06.05.2019r.66/2019zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Łęczyca z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łęczycy  
06.05.2019r.67/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
06.05.2019r.65/2019w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury gospodarczo-społecznej-drogi w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
29.04.2019r.64/2019w sprawie zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy w Łęczycy do ewidencji księgowej operacji finansowych związanych z realizacją projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  
29.04.2019r.63/2019w sprawi e wprowadzenia zmian w uchwale N r III/21/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2019-2025  
29.04.2019r.62/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
23.04.2019r.61/2019w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursów na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej oraz Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej  
23.04.2019r.60/2019w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2019 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 20 19 r. w związku z uchwałą Nr VIl/48/2019 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 23.04.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr Ill/22/20 18 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2019 rok  
23.04.2019r.59/2019zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęczycy  
18.04.2019r.58/2019w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej na terenie Gminy Łęczyca przeznaczonej do wydzierżawienia n a okres poniżej trzech łat w trybie bezprzetargowym  
12.04.2019r.57/2019w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury gospodarczo-społecznej-drogi w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
09.04.2019r.56/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
28.03.2019r.55/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
26.03.2019r.53/2019w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej oraz konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Leźnicy Malej  
26.03.2019r.54/2019 w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy w Łęczycy dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania  
19.03.2019r.52/2018w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 111/21/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2019-2025  
19.03.2019r.51/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 20 19 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
18.03.2019r.50/2019w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2019 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2019 r. w związku z uchwałą Nr VI/42/2019 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 18.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2019 rok  
12.03.2019r.48/2019w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2018 r.  
12.03.2019r.49/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jedno stek budżetowych  
12.03.2019r.47/2019w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za 2018 rok  
04.03.2019r.46/2019w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Łęczyca  
04.03.2019r.44/2019zmieniające Zarządzenie Nr 118/2015 r. Wójta Gminy Łęczyca z dnia 28 października 2015 roku w sprawie ustalenia normy i zasady przydziału ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego i wyposażenia z ochrony indywidualnej dla pracowników obsługi , pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (robót publicznych ) i pozostałych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
04.03.2019r.45/2019w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczyca w 2019 r."  
04.03.2019r.43/2019w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.  
28.02.2019r.42/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych.  
27.02.2019r.41/2019w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Łęczyca  
22.02.2019r.40/2019w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/21/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2019-2025  
22.02.2019r.39/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca 2019 r. i planach finansowych jednostek budżetowych   
22.02.2019r.38/2019w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury gospodarczo-społecznej-drogi w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
21.02.2019r.37/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 20 19 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
20.02.2019r.36/2019w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na przebudowę drogi gminnej nr 312 309 w miejscowości Prądzew oraz drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Prądzew gm. Łęczyca   
05.02.2019r.35/2019w sprawie wprowadzeni a zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 20 19 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
31.01.2019r.34/2019w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łęczyca na rok szkolny 2019/2020  
31.01.2019r.33/2019w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łęczyca na rok szkolny 2019/2020  
31.01.2019r.32/2019w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego oraz określenia Regulaminu pracy Komisji konkursowej  
30.01.2019r.31/2019w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2019 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2019 r. w związku z uchwałą Nr IV/33/2019 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IIl/22/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2019 rok  
28.01.2019r.30/2019w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 20 19 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
25.01.2019r.29/2019w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury gospodarczo-społecznej-drogi w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
16.01.2019r.28/2019w sprawie opracowania planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2019 r.  
16.01.2019r.27/2019w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 176/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 01.04.2016r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Łęczycy  
15.01.2019r.26/2019w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu zmian statutów sołectw z terenu Gminy Łęczyca  
14.01.2019r.24/2019zmieniające Zarządzenie Nr 118/2015 r. Wójta Gminy Łęczyca z dnia 28 października 2015 roku w sprawie ustalenia normy i zasady przydziału ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego i wyposażenia z ochrony indywidualnej dla pracowników obsługi, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (robót publicznych ) i pozostałych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
14.01.2019r.25/2019w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
07.01.2019r.23/2019w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. Infrastruktury gospodarczo-społecznej-drogi w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
02.01.2019r.22/2019w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2019 r.  
27.12.2018r.21/2018w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLI/274/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2018-2023  
27.12.2018r.20/2018w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2018 r. i planach finansowych jedno stek budżetowych  
21.12.2018r.19/2018w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 428/2018 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2018 r. w związku z uchwałą Nr III/19/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLI/275/2017 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2018 rok  
21.12.2018r.18/2018zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków oraz ustalenia regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
17.12.2018r.17/2018w sprawie przeprowadzenia w dniach od 17 do 31 grudnia 2018 roku w Urzędzie Gminy w Łęczycy oraz w jednostkach obsługiwanych (w zakresie objętym obsługą) inwentaryzacji okresowej składników majątkowych będących na stanie Urzędu Gminy w Łęczycy oraz jednostek obsługiwanych  
12.12.2018r.16/2018w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
11.12.2018r.15/2018w sprawie: powołania komisji do zaopm1owania wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łęczyca  
10.12.2018r.14/2018w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 428/20 18 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2018 r. w związku z uchwałą Nr Lil/346/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 15.10.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLI/275/2017 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2018 rok  
05.12.2018r.13/2018w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLl/274/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2018-2023  
05.12.2018r.12/2018w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 20 18 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
03.12.2018r.11/2018w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019  
30.11.2018r.10/2018w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2018 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
27.11.2018r.9/2018zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy w Łęczycy do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Łęczyca  
27.11.2018r.8/2018w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019  
26.11.2018r.7/2018w sprawie powołania i zadań komisji likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego nie nadających się do dalszego użytkowania w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
26.11.2018r.6/2018w sprawie powołania i zadań komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
22.11.2018r.5/2018w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Łęczyca do prowadzenia spraw określonych Gminy Łęczyca w imieniu Wójta Gminy Łęczyca  
22.11.2018r.4/2018w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Łęczyca  
21.11.2018r.3/2018w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego do szkół Gminy Łęczyca  
21.11.2018r.2/2018w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
20.11.2018r.1/2018w sprawie powołania Komisji do kontroli posiłków wydawanych dzieciom i uczniom w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020