0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Świadczenie usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Łęczyca oraz zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w roku 2019ZAPYTANIE OFERTOWE          

pn: „Świadczenie usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Łęczyca oraz zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w roku 2019”

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.), zarządzeniem nr 416/2014 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 19 maja 2014r.

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Gminy w Łęczycy
ul. M. Konopnickiej 14
99-100 Łęczyca
tel. 024 388 34 29

zaprasza do złożenia oferty na:

 1. Świadczenie usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Łęczyca oraz zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w roku 2019” w celu realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczyca.
 2. Podane przez Zamawiającego we wzorze oferty ilości zwierząt zostały opracowane w oparciu o dane z ubiegłego roku i mają charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zwierząt, która będzie wynikać z potrzeby Zamawiającego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko i wyłącznie za usługi faktycznie wykonane. Z tytułu nie wykorzystania w pełni przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego do wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łęczyca oraz utrzymania i sprawowania opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt prowadzonym legalnie; Prowadzenie ewidencji w sposób umożliwiający identyfikację utrzymywanych zwierząt oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657);
 2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017r., poz. 1840, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753) oraz innych przepisów;
 3. Wykonawca zobowiązuje się do odławiania i dostarczania zwierząt do schroniska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 4. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
 5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny, kompleksowej opieki nad zwierzętami przebywającymi w schronisku, zapewnienie pożywienia, artykułów sanitarnych, dozoru weterynaryjnego (profilaktyka, leczenie), oznakowywanie chipem, sterylizacji albo kastracji odłowionych zwierząt;
 6. Poszukiwanie osób chętnych dla bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy Łęczyca – adopcje oraz instruowanie tych osób o zasadach opieki nad danym zwierzęciem, o jego potrzebach, nawykach i zwyczajach;
 7. Zawieranie na piśmie pod rygorem nieważności umów cywilnoprawnych na podstawie, których osoby określone w punkcie poprzedzającym będą przyjmować zobowiązanie do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami, przechowywanie i prowadzenie ewidencji umów oraz okazywanie ich na każde żądanie Zamawiającego oraz osób upoważnionych przez zamawiającego;
 8. Umieszczanie na stronie internetowej Wykonawcy zdjęć promujących psa do adopcji wraz z opisem jego charakteru, cech, usposobienia itp. w terminie 30 dni od przyjęcia psa do schroniska. W przypadku gdy zwierzę z powodu np. agresji, stanu zdrowia nie będzie mogło być oddane do adopcji Wykonawca winien podać taką informację Zamawiającemu z uzasadnieniem przyczyny w terminie 30 dni od przyjęcia psa do schroniska;
 9. Prowadzenie ewidencji zwierząt, książki kontroli weterynaryjnej;
 10. Usypianie ślepych miotów;
 11. Przedstawianie Zamawiającemu co miesiąc wraz z faktura VAT informacji na temat stanu zwierząt w schronisku, tj. ilość zwierząt przyjętych do schroniska oraz wydanych do adopcji;
 12. Wykonawca po zawarciu umowy zobowiązany jest do przejęcia w tym również do przewiezienia na koszt własny zwierząt (w ilości około 35 sztuk) ze Schroniska Jasionka, ul. Skośna 15, gm. Biała do miejsca docelowego wskazanego w ofercie Wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia,
 13. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Łęczyca o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz.1454).

2. Termin realizacji zamówienia:

- od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r..

3. Kryterium oceny ofert:

- cena 100%,

4. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

 1. aktualny wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej "CEIDG" lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 2. aktualną decyzję o wpisie schroniska do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na obszarze jego właściwości i nadaniu numeru identyfikacyjnego,
 3. aktualną decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającej spełnienie wymagań w zakresie zarobkowego transportu zwierząt lub transportu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej, stwierdzającej spełnienie określonych wymagań weterynaryjnych,

5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo odwołania niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny.

6. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

7. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę (firmę) i siedzibę (adres) Wykonawcy z zaznaczeniem postępowanie przetargowe nie otwierać przed dniem 7 grudnia 2018r. godz. 10.30.

8. Sposób oceny oferty:

Zamawiający będzie oceniał oferty do których będą złożone wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 4.

Kryterium cena będzie oceniane wg. wzoru (max. 100 pkt)

(Cmin/Cbad) x 100%

Cmin - cena minimalna
Cbad - cena badana

9. Termin związania ofertą 30 dni od dnia otwarcia ofert.

10. Miejsce i termin złożenia oferty i miejsce oraz termin otwarcia ofert:

 1. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem oferty osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Łęczyca lub przesłać na adres: Urząd Gminy Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca. Termin przyjęcia oferty upływa w dniu 07 grudnia 2018r. do godziny 10.00.
 2. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Łęczyca. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała ocenie. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca w dniu 7 grudnia 2018r. o godz. 10.30.

11. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.

12. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Monika Góra, m.gora@gminaleczyca.pl


» ZAŁĄCZNIKI «
Oferta
Dodany: 03.12.2018 godz. 11:45
 
Zawiadomienie o wyborze oferty
Dodany: 10.12.2018 godz. 11:31
 Ostateczny termin składania ofert:
  7 2018Informacja opublikowana przez:
  dnia 3 2018 godz. 11:45
Liczba odsłon:
  862 od 3 2018 godz. 11:45  (średnio 1.81 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca