0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Łęczyca i jej jednostek organizacyjnychGmina Łęczyca: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY ŁĘCZYCA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


Specyfikacja istostnych warunków zamówienia
Dodany: 01.10.2018 godz. 13:18
 
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Dodany: 01.10.2018 godz. 13:18
 
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Dodany: 01.10.2018 godz. 13:18
 
Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu
Dodany: 01.10.2018 godz. 13:22
 
Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia
Dodany: 01.10.2018 godz. 13:22
 
Załącznik nr 5 - Projekt umowy
Dodany: 01.10.2018 godz. 13:22
 
Załącznik nr 5.1. - Załącznik nr 1 do Umowy - Pełnomocnictwo;
Dodany: 01.10.2018 godz. 13:25
 
Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw
Dodany: 01.10.2018 godz. 13:25
 
Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia
Dodany: 01.10.2018 godz. 13:25
 
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Dodany: 01.10.2018 godz. 13:27
 
Załącznik nr 9 - Informacja o podwykonawstwie
Dodany: 01.10.2018 godz. 13:27
 
Informacja z otwarcia ofert
Dodany: 09.10.2018 godz. 13:10
 
Zawiadomienie o wyborze oferty
Dodany: 17.10.2018 godz. 9:20
 Ostateczny termin składania ofert:
  9 2018Informacja opublikowana przez:
  dnia 1 2018 godz. 13:18
Liczba odsłon:
  885 od 1 2018 godz. 13:18  (średnio 1.79 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca