0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie remontu pomnika na cmentarzu rzymskokatolickim w Topoli KrólewskiejZAPYTANIE OFERTOWE
 

Wójt Gminy Łęczyca zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie remontu pomnika na cmentarzu rzymskokatolickim w Topoli Królewskiej, upamiętniającego nieznanych żołnierzy, którzy polegli w obronie ojczyzny w 1939 r.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac obejmuje wykonanie remontu pomnika zgodnie z opracowanym programem prac konserwatorskich oraz uzupełniającym projektem budowlano – montażowym, które zaakceptowane zostały przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty, w celu zapoznania się ze stanem faktycznym obiektu. 

2. Termin wykonania zadania:

Termin wykonania zadania ustala się na dzień 9 listopada 2018 r.

3. Sposób obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto obejmującą wykonanie wszystkich prac zgodnie z dokumentacją opisaną w pkt 1.

Podstawą wyceny i odbioru prac będzie program prac konserwatorskich oraz projekt budowlano – wykonawczy.

Przedmiar stanowi dokument pomocniczy do wyceny.

Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składki związane
z realizacją zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym podatek VAT.

4. Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze ofert stosowane będzie jedno kryterium - cena o wadze 100%.

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w sekretariacie Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14; 99-100 Łęczyca w terminie do dnia 01 października 2018 r. do godziny 1000  z dopiskiem „oferta cenowa na remont pomnika na cmentarzu rzymskokatolickim w Topoli Królewskiej”.

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert zostaną odesłane bez otwierania.
Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym - załącznik nr 1.

Formularz musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta.

7. Osoba wyznaczona do kontaktu:

Emilia Domałonżek, tel. 24/388 34 35, sekretariat tel.  24/388 21 17.

e.domalonzek@gminaleczyca.pl

Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada stosowne uprawnienia do wykonania prac określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, które umożliwi uzyskanie zgody na wykonanie prac zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz kopię uprawnień.

Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:

Cena najkorzystniejszej oferty (na podstawie kryteriów oceny ofert) będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania lub wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży  w interesie publicznym.


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


Załącznik I - formularz ofertowy
Dodany: 27.09.2018 godz. 11:28
 
Załącznik II - dokumentacja fotograficzna obiektu
Dodany: 27.09.2018 godz. 11:30
 
Załącznik III - program prac konserwatorskich
Dodany: 27.09.2018 godz. 11:33
 
Załącznik IV - projekt budowlano-wykonawczy
Dodany: 27.09.2018 godz. 11:51
 
Załącznik V - przedmiar
Dodany: 27.09.2018 godz. 11:54
 
Załącznik VI - pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi z dnia 25 stycznia 2018 r.
Dodany: 27.09.2018 godz. 11:54
 
Załącznik VII - pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi z dnia 2 sierpnia 2018 r.
Dodany: 27.09.2018 godz. 11:55
 
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu
Dodany: 02.10.2018 godz. 11:43
 Ostateczny termin składania ofert:
  1 2018Informacja opublikowana przez:
  dnia 27 2018 godz. 11:25
Liczba odsłon:
  788 od 27 2018 godz. 11:25  (średnio 1.7 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca