0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

ZAPYTANIE OFERTOWE - wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej wnętrzowej w budynku Szkoły Podstawowej w Błoniu.ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją inwestycji, polegającej na „Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej wraz z inwentaryzacją budynku Szkoły Podstawowej w Błoniu”.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Szkoła Podstawowa w Błoniu
Błonie 33A
99-100 Łęczyca 

II. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Szkoła Podstawowa w Błoniu
Błonie 33A
99-100 Łęczyca 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia polega na wymianie i modernizacji instalacji elektrycznej wnętrzowej w budynku Szkoły Podstawowej w Błoniu.

Szkoła Podstawowa w Błoniu podpiwniczona z dwoma kondygnacjami naziemnymi o wymiarach: powierzchnia użytkowa – 528 m2, kubatura – 1584m3 ogrzewanie szkoły z pieca olejowego, stołówka – miejsce podgrzewania posiłków.

Oferent zobowiązany jest do wykonania projektu budowlanego modernizacji instalacji elektrycznej wraz z inwentaryzacją budynku, z materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania przetargowego na modernizację instalacji elektrycznej wraz z inwentaryzacją budynku Szkoły Podstawowej w Błoniu.

Oferent zobowiązany jest przed złożeniem oferty do:

 • dokonania wizji lokalnej potwierdzonej u administratora budynku,
 • posiadania odpowiednich uprawnień projektowych (ksero uprawnień
  i oświadczenie z Izby Inżynierów załączone do oferty),
 • wykazania, że w ciągu 3 lat wykonał należycie co najmniej dwa projekty
  o podobnym charakterze w obiektach użyteczności publicznej.

Dokument musi zawierać:

 • Projekt budowlany na wykonywanej przez zleceniobiorcę inwentaryzacji obiektu:
 1. projekt budowlany (4 sztuki),
 2. przedmiary robót,
 3. kosztorys inwestorski,
 4. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

Od p.1 do p.4 wszystkie dokumenty w postaci papierowej i elektronicznej.

 • Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Realizacja zamówienia w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 19 listopada 2018r.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Oferent zobowiązany jest do wykonania projektu budowlanego modernizacji instalacji elektrycznej wraz z inwentaryzacją budynku, z materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania przetargowego na modernizację instalacji elektrycznej wraz z inwentaryzacją budynku Szkoły Podstawowej w Błoniu.

Oferent zobowiązany jest przed złożeniem oferty do:

 • dokonania wizji lokalnej potwierdzonej u administratora budynku,
 • posiadania odpowiednich uprawnień projektowych (ksero uprawnień
  i oświadczenie z Izby Inżynierów załączone do oferty),
 • wykazania, że w ciągu 3 lat wykonał należycie co najmniej dwa projekty
  o podobnym charakterze w obiektach użyteczności publicznej.

Dokument musi zawierać:

 • Projekt budowlany na wykonywanej przez zleceniobiorcę inwentaryzacji obiektu:
 1. projekt budowlany (4 sztuki),
 2. przedmiary robót,
 3. kosztorys inwestorski,
 4. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

Od p.1 do p.4 wszystkie dokumenty w postaci papierowej i elektronicznej.

 • Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia.

VI. KRYTERIUM OCENY OFERT:

W ofercie należy podać cenę netto i brutto za całość zamówienia. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Zamawiający wybierze do wykonania Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 12 listopada 2018 roku do godziny 15:30 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Błoniu”
 2. Osoba uprawniona do kontaktów: Agnieszka Szczech, tel. (24) 7211721, e-mail: spblonie@gminaleczyca.pl
 3. Wszystkie oferty otrzymane po wyżej wymienionym terminie nie będą brane pod uwagę.
 4. Każdy składający ofertę może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Oferta winna być przygotowana i złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 6. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w sposób trwały. Wszystkie dokumenty sporządzone w języki innym niż polski muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczony przez tłumacza przysięgłego.
 7. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi składający ofertę łącznie z wizją lokalną.
 8. Treść oferty winna odpowiadać treści niniejszego zapytania.
 9. Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych.

VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZLECENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Oferty zostaną otwarte w dniu 13 listopada 2018 roku.  O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani w sposób wskazany w ofercie i na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Błoniu (www. spblonie.edupage.org).

Termin związania oferenta 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

IX. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania
  w całości bez podawania przyczyn.
 2. W przypadku, gdy oferta cenowa złożona przez Oferenta będzie przekraczać kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentem.
  W wyniku negocjacji może dojść do zmiany mniej istotnych elementów postępowania przetargowego.
 3. Płatność za przedmiot umowy nastąpi jednorazowo w sposób opisany w umowie.
 4. Zamawiający zastrzega prawo żądania od wykonawcy aktualizacji  kosztorysów ofertowych w ramach ceny ofertowej.

» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego
Dodany: 03.12.2018 godz. 11:59
 Ostateczny termin składania ofert:
 12 2018 godz. 15:30Informacja opublikowana przez:
  dnia 19 2018 godz. 10:09
Liczba odsłon:
  1239 od 19 2018 godz. 10:09  (średnio 2.09 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca