0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wymiana zestawów wodomierzowych u odbiorcy wody z gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy ŁęczycaZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający

GMINA ŁĘCZYCA
ul. M. Konopnickiej 14
99-100 Łęczyca
NIP 775-24-07-742

 

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana zestawów wodomierzowych u odbiorcy wody z gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Łęczyca.

2.  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- zakup i wymianę 435 zestawów wodomierzowych, wymagane są wodomierze (średnica:      ¾” – 413 sztuk, ½” – 20 sztuk, 1” – 2 sztuki) mokrobieżne, klasy pomiarowej B, całkowicie odporne na działanie zewnętrznego pola magnetycznego z odizolowanym liczydłem zabezpieczonym roztworem gliceryny zabezpieczającym tarczę wodomierza przed osadem      i zanieczyszczeniami.      

- wymianę co najmniej 30 % zużytej armatury (zawory kulowe, śrubunki, uszczelki, plomby zatrzaskowe oraz zawory antyskażeniowe)

3. Inne informacje i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15 grudnia 2018 roku,

- odbiór (częściowy protokół odbioru) i fakturowanie za realizację przedmiotu zamówienia następować będzie częściowo (raz w miesiącu) na podstawie jednostkowych protokołów wymiany zestawów wodomierzowych u odbiorcy wody z gminnej sieci wodociągowej,

- przedmiot zamówienia należy objąć 60 miesięczną gwarancją na zamontowane wodomierze oraz 24 miesięczną gwarancją na wykonane prace instalacyjne, obowiązującą od dnia podpisania protokołu wymiany zestawu wodomierzowego u odbiorcy wody z gminnej sieci wodociągowej,

- wykonawca zobowiązany jest do wymiany na własny koszt wodomierzy niesprawnych przez wady fabryczne,

- termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia, do 14 dni od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego,

- zakupione wodomierze przeznaczone do wymiany winny być dopuszczone do obrotu            i powszechnego stosowania w budownictwie i powinny odpowiadać co do jakości wymogą określonym w obowiązujących przepisach prawa i opisem przedmiotu zamówienia,

- wymagane obustronne zaplombowanie wodomierza plombą zatrzaskową,

- szczegółowa lokalizacja zestawów wodomierzowych przeznaczonych do wymiany zostanie przekazana wykonawcy w dniu podpisania umowy,

4. Sposób wyboru oferty najkorzystniejszej:

- oferta z najniższą niezmienną ceną ryczałtową uwzględniającą wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z zakupem i wymianą zestawu wodomierzowego (tj. wodomierz wraz z armaturą i plombami) złożoną przez wykonawcę, spełniająca określone wymagania przedmiotu zamówienia zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza

- jedna cena ryczałtowa (suma) wynika z przemnożenia ceny jednostkowej przez ilości zestawów wodomierzowych wskazanych poniżej o podanych średnicach:

  • cena netto za zestawy wodomierzowe o średnicy ¾” w ilości 413 sztuk  
  • cena netto za zestawy wodomierzowe o średnicy ½” w ilości 20 sztuk  
  • cena netto za zestawy wodomierzowe o średnicy 1” w ilości 2 sztuk  

5. Miejsce i termin złożenia oferty:

- ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 07.09.2018 r. do godzin 14.00 osobiście       w  sekretariacie  Urzędu  Gminy  w  Łęczycy, ul. M. Konopnickiej   14,  99-100  Łęczyca  lub drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z oznaczeniem „oferta na wymianę zestawów wodomierzowych” (nie otwierać przed godziną 14.00 dnia 07.09. 2018)

- oferty dostarczone do zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane

6. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim uczestnikom postępowania w formie pisemnej.

7. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana pisemnie lub telefonicznie wykonawcy, którego oferta została wybrana.   

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania jego przyczyny.

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Pan Arkadiusz Grzegorzewski (tel. /24/ 3883444).


» ZAŁĄCZNIKI «
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu
Dodany: 18.09.2018 godz. 14:37
 Ostateczny termin składania ofert:
  7 2018Informacja opublikowana przez:
  dnia 29 2018 godz. 13:37
Liczba odsłon:
  1142 od 29 2018 godz. 13:37  (średnio 1.99 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca