0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Przewozy specjalne uczniów szkół z terenu Gminy ŁęczycaOGŁOSZENIE

Wójt Gminy  Łęczyca zawiadamia,
że wszczyna postępowanie o wartości szacunkowej
poniżej 30 000 euro

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Łęczyca 99-100 Łęczyca, ul. Marii Konopnickiej 14, tel. 24 388 34 24 fax 24 388 65 89

e-mail: sekretariat@gminaleczyca.pl

 

2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa – „Przewozy specjalne uczniów szkół z terenu Gminy Łęczyca”

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu dzieci na zajęcia basenowe, gimnastyczne, turnieje i konkursy. Szacuje się, że ilość przebytych km w trakcie trwania umowy wyniesie 10600,00 km. Zamawiający zastrzega, iż podana ilość kilometrów ma charakter szacunkowy, chodź zgodny
z przewidywanymi prognozami, w związku z tym Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń z tytułu zamówienia mniejszej ilości wyjazdów. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania wyjazdu bez podania powodu w terminie 24 godzin od planowanego wyjazdu.
Ze względu na szczególny charakter osób korzystających z usług, w przypadku awarii środka transportu, Wykonawca usługi zobowiązany jest do dostarczenia autokaru zstępczego w okresie nie dłuższym niż 30 min od momentu przekazania informacji o awarii osobie odpowiedzialnej za wykonanie przedmiotu umowy.

4. Zamawiający wymaga kompleksowej realizacji usługi i nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia: Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od 3 września 2018 r. do 21 czerwca 2019 r. Usługa następować będzie według rozkładu jazdy będącym załącznikiem Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
O wyjazdach dodatkowych Wykonawca będzie informowany 3 dni przed planowanym wyjazdem. Wyjazdy te rozliczane będą na podstawie faktycznie przejechanych km liczonych od wyjazdu ze szkoły (poprzez miejsce docelowe) do powrotu do szkoły.
W trakcie realizacji usługi trasy mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zakres niezbędnych modyfikacji nie przekroczy 20 % długości wyznaczonych tras.

6. Opis sposobu przygotowania oferty: Wykonawca przygotowuje ofertę cenową w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym zgodnie z załącznikiem nr 2. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Ofertę składa się w zamkniętej kopercie z oznaczeniem Wykonawcy oraz z napisem: Oferta na „Przewozy specjalne uczniów szkół z terenu Gminy Łęczyca”. Nie otwierać przed 23 sierpnia 2018 r. godz. 9.15. Nie dopuszcza się uzupełniania złożonej oferty.

7Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać: osobiście lub pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru, w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca  w godz. od 08:00 do godz. 15:00. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 23 sierpnia 2018 r. o godz. 9:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one zwrócone Wykonawcom bez otwierania. Otwarcie ofert nastąpi 23 sierpnia 2018r. o godz. 9:15 w Urzędzie Gminy Łęczyca pok. nr 5 .

8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego
 2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- obowiązku dysponowania minimum:

 • 1 szt. autokarem z min 40 miejscami siedzącymi,
 • 2 busami z min. 16 miejscami siedzącymi,

które odpowiadają wymaganym warunkom technicznym

- wykonawca zapewni min 3 kierowców posiadających stosowne uprawnienia

9. Oferta winna zawierać:

 1. Prawidłowo wypełniony druk ofertowy - Załącznik Nr 2
 2. Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 4. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz
  z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami ( wykaz autobusów );
 5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

10. Wybór Wykonawcy i podpisanie umowy: Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszelkie wymagania określone w ogłoszeniu do składania ofert z najniższą ogólną ceną końcową brutto zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 30.000 Euro przez Urząd Gminy w Łęczycy. O wynikach postępowania zostaną powiadomieni wszyscy oferenci. Dodatkowo wyniki postępowania zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.gminaleczyca.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę z Zamawiającym w terminie do 5 dni od daty ukazania się wyników postępowania.

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Rozkład Jazdy

Załącznik Nr 2 – Wzór oferty cenowej

Załącznik Nr 3 – Wzór umowy

 


» ZAŁĄCZNIKI «
OFERTA CENOWA
Dodany: 13.08.2018 godz. 13:26
 
ROZKŁAD JAZDY
Dodany: 13.08.2018 godz. 13:26
 
WZÓR UMOWY
Dodany: 13.08.2018 godz. 13:26
 
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
Dodany: 24.08.2018 godz. 13:48
 Ostateczny termin składania ofert:
 23 2018Informacja opublikowana przez:
  dnia 13 2018 godz. 13:26
Liczba odsłon:
  934 od 13 2018 godz. 13:26  (średnio 1.96 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca