0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Dzierżawa autobusów szkolnychOGŁOSZENIE

Wójt Gminy  Łęczyca zawiadamia,
że wszczyna postępowanie o wartości szacunkowej
poniżej 30 000 euro

na „Dzierżawę autobusów szkolnych”

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Łęczyca  99-100 Łęczyca, ul. Marii Konopnickiej 14

tel. 24 388 34 24
fax 24 388 37 65.
email: sekretariat@gminaleczyca.pl

2. Przedmiot zamówienia

L.p.

Rodzaj i typ

pojazdu

Numer rejestr.

Rok prod.

Przebieg km

Liczba miejsc siedzących

Cena

wywoławcza

brutto
za 1 miesiąc dzierżawy

1.

AUTOBUS JELCZ L090M

LWW 7808

1999

527448

40

5 000,00 zł

2.

AUTOBUS

AUTOSAN

Tramp 0909L

ELE 55CN

2005

   381389

40

5 000,00 zł

Razem cena wywoławcza 

10 000,00 zł

 

Dzierżawca zobowiązany jest:

 • dokonywać na własny koszt wszelkich napraw i remontów, przeglądów technicznych,  niezbędnych do prawidłowego eksploatowania przedmiotu dzierżawy.
 • po wygaśnięciu ważności umowy natychmiast zwrócić Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w stanie nie pogorszonym, poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z prawidłowej eksploatacji.

 

3. Termin i miejsce realizacji zamówienia: Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od 3 września 2018 r. do 21 czerwca 2019r.
 

4. Opis sposobu przygotowania oferty Wykonawca przygotowuje ofertę cenową w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym zgodnie z załącznikiem nr 2. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Ofertę składa się w zamkniętej kopercie z oznaczeniem Wykonawcy oraz z napisem: Oferta na „Dzierżawa autobusów szkolnych”. Nie otwierać przed  23 sierpnia 2018 r. godz. 9:00. Nie dopuszcza się uzupełniania złożonej oferty.\

5. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać: osobiście lub pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru, w Sekretariacie Urzędu Gminy  w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, w godz. od 08:00 do godz. 15:00. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 23 sierpnia 2018 r. o godz. 9:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one zwrócone Wykonawcom bez otwierania. Oferty, które nie zawierają wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby doprowadzić do uznania za nową ofertę podlegają odrzuceniu. Otwarcie ofert nastąpi 23 sierpnia 2017r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Łęczycy pok. nr 5.

6. Oferta powinna zawierać :

 1. Prawidłowo wypełniony druk ofertowy - Załącznik Nr 2
 2. Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
  w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 4. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
 5. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią projektu umowy.

 

7. Z oferentem, który złożył najkorzystniejsza ofertę zostanie zawarta umowa dzierżawy w terminie 5 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.

8. Pojazdy można oglądać na parkingu PKS w Łęczycy w dni robocze po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym ( 24 388 34 24)

9. Organizator zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

10. Organizator postępowania unieważni postępowanie, jeśli złożone oferty będą zawierały  niższa cenę niż wywoławcza.         

                  

Załączniki:

Załącznik Nr 1 Oferta cenowa

Załącznik Nr 2 Wzór umowy          


» ZAŁĄCZNIKI «
OFERTA CENOWA
Dodany: 13.08.2018 godz. 13:00
 
WZÓR UMOWY
Dodany: 13.08.2018 godz. 13:00
 
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
Dodany: 24.08.2018 godz. 13:46
 Ostateczny termin składania ofert:
 23 2018Informacja opublikowana przez:
  dnia 13 2018 godz. 13:00
Liczba odsłon:
  868 od 13 2018 godz. 13:00  (średnio 1.89 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca