0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla 3 jednostek OSP z terenu Gminy ŁęczycaZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Łęczyca zaprasza do złożenia oferty na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla 3 jednostek OSP z terenu Gminy Łęczyca:

1. Nazwa i adres zleceniodawcy:

Gmina Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca.

          2. Tryb postępowania:

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ww. ustawy (wartość zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro).

          3. Rodzaj zamówienia:

Dostawy.

         4. Projekt którego dotyczy zlecenie:

„Gotowi na ratunek – poprawa skuteczności akcji ratowniczych poprzez zakup doposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Łęczyca”

         5. Określenie przedmiotu zlecenia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla 3 jednostek OSP w zakresie:

OSP w Leźnicy Małej:

- Zestaw węży hydraulicznych o długości 10 m (1 zestaw) – (np. Lukas lub równoważny) zestaw składający się z dwóch węży hydraulicznych o długości 10 m każdy, współczynnik bezpieczeństwa 4:1, MONO-złącza na obu końcach węża, w pojedynczym splocie.

- Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów (1 zestaw) – w skład zestawu wchodzi: Podpora PT-1200 (3 szt.), Szybka stabilizacja SW350 (2 szt.), Klin schodkowy (2 szt.),Zawiesie 1cm 1t (3 szt.), Szakla mała (3 szt.), Pas transportowy 5m z grzechotką (3 szt.), Głowica do trójnogu z przedłużkami (1 szt.), Zestaw osłon na krawędzie (1 szt.), Zestaw drewna (1 szt.).

- Przenośny zestaw oświetleniowy (1 zestaw) – (np. Epistar lub równoważny) – 120 LED 4 x 50W.

OSP w Topoli Królewskiej:

- Defibrylator (1 szt.) – (np. AED Philips Heart Start lub równoważny), z torbą, baterią i elektrodami, spełniający ramowe minimalne wymagania techniczno – użytkowe dla zautomatyzowanych defibrylatorów (AED) w KSRG zapisane w „Zasadach Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG” z lipca 2013 r. Defibrylator do montażu w wozach strażackich.

- Detektor napięcia (1 szt.) – (np. AC Hot Stick lub równoważny), zakres 120V - 46KV, 3 tryby czułości

- Zestaw węży hydraulicznych o długości 10 m (2 zestawy) – (np. Lukas lub równoważny), zestaw składający się z dwóch węży hydraulicznych o długości 10 m każdy. Łącznie 4 węże hydrauliczne po 10 m każdy, współczynnik bezpieczeństwa 4:1, MONO-złącza na obu końcach węża, w pojedynczym splocie.

OSP w Siedlcu:

- Torba ratownicza PSP R1 – zestaw wyposażony zgodnie zZasadami Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG” z lipca 2013 r.

- Nosze typu deska (1 szt.) - deska ortopedyczna dla dorosłych z kompletem pasów i stabilizatorów głowy.

- Szyny typu Kramera (1 komplet) - w rozmiarach odpowiadających wytycznym z 2013 r.

Zamawiający zastrzega, że sprzęt musi być fabrycznie nowy posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB oraz spełniający przepisy Polskiej Normy PN-EN 13204 oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zamieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający informuje, iż ilekroć w dokumentach i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji.

Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo udowodnić, że proponowany sprzęt spełnia co najmniej wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Zakup sprzętu ratowniczego dofinansowany jest z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, Ministerstwa Sprawiedliwości.

          6. Termin realizacji zamówienia.

Termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia z dniem podpisania umowy.

Termin dostawy w uzgodnieniu z Zamawiającym, jednak nie później niż do dnia 20 lipca 2018 r.

         7. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda wadium.

         8. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

2. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Oferta winna być napisana w języku polskim, czytelna i trwałą czcionką.

4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

5. Dokumenty przekazywane osobiście przez wykonawcę i zamawiającego w trakcie postępowania muszą zostać niezwłocznie złożone zamawiającemu z zachowaniem formy pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca.

6. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty w formie pisemnej należy złożyć w terminie do 22.06.2018 r. do godziny 12:00 w Urzędzie Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca; Sekretariat. Opieczętowaną kopertę z ofertą należy zaadresować:

 

Gmina Łęczyca

ul. M. Konopnickiej 14,

99-100 Łęczyca

„Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa

dla 3 jednostek OSP z terenu Gminy Łęczyca”

Nie otwierać przed: 22.06.2018 r., godz. 12.00.

 

2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zmiana oferty lub jej części może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy, informujące o zakresie i przedmiocie zmiany. Nowa treść oferty złożona być musi w kopercie oznaczonej jak opisano w pkt. 7 ppkt 1 z dopiskiem: "Zmiana oferty".

3.  Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert nie będzie podlegała procesowi oceny.

4.  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Łęczycy w dniu 22.06.2018 r. o godzinie 12.10.

5.  Otwarcie ofert jest jawne.

10. Opis sposobu obliczenia ceny:

1.  Podana cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi zapisami realizacji przedmiotu zamówienia.

2.  Wartość ogółem oferty należy podać netto i brutto z wyodrębnieniem podatku VAT.

3.  Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.

11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej Oceny:

Kryterium oceny ofert: cena 100%.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie ceny brutto za wykonanie całości zamówienia podanej w formularzu ofertowym.

Sposób oceny ofert - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru (kryterium cena 100%, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku):

   Cn

C =------- xl00

Cb

gdzie:

C - ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)

Cn - najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert

Cb - cena brutto oferty badanej

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o wyżej wymienione kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

-    jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

-    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

-    wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłek;

-    zawiera błędy w obliczeniu ceny;

-    wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzielił wyjaśnień/uzupełnień lub udzielił nie wystarczających wyjaśnień/uzupełnień.

12. Warunki płatności:

Płatność dokonana będzie po wykonaniu całości dostawy, na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru oraz faktury VAT w terminie do 14 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

13. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, osoby upoważnione do kontaktu:

1.    Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) lub za pośrednictwem posłańca.

2.    Wykonawcy mają możliwość składania pytań w niniejszym postępowaniu, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli prośba taka wpłynęła w terminie późniejszym albo prośba ta dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań i odpowiedzi zostanie umieszczona na stronie www.gminadzikowiec.pl

3.    Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

4.    Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pan Łukasz Wasiak tel. 24 388 43 55 lub Pan Janusz Otto tel. 24 388 28 38 w godz. 7:30-15:30.

14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Nie przewiduje się.

15. Zmiana umowy:

1.    W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia, zastrzega się możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Szczegółowy opis zmian zawarty jest w projekcie umowy.

2.    Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

16. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania przetargowego w każdym czasie, w tym do niedokonania wyboru oferty, bez prawa do odszkodowania po stronie wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia.

17.  Pozostałe informacje:

1.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

2.    Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

3.    Zamawiający zastrzega, iż zapłata nastąpi jedynie za faktycznie dostarczony sprzęt.

4.    W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

5.    Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. O terminie i godzinie podpisania umowy, Wykonawca powiadomiony zostanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na 3 dni przed planowanym podpisaniem umowy (brak stawienia się Wykonawcy w terminie i o godzinie wyznaczonej przez Zamawiającego traktowane będzie jako odmowa podpisania umowy).

6.    Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach postępowania.

7.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

8.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

18.  Wykaz załączników do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 - Wzór umowy.


» ZAŁĄCZNIKI «
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dodany: 12.06.2018 godz. 11:04
 
FORMULARZ OFERTOWY
Dodany: 12.06.2018 godz. 11:05
 
PROJEKT UMOWY
Dodany: 12.06.2018 godz. 11:05
 
ZAPYTANIE 1
Dodany: 12.06.2018 godz. 13:45
 Ostateczny termin składania ofert:
 22 2018Informacja opublikowana przez:
  dnia 11 2018 godz. 15:21
Liczba odsłon:
  1307 od 11 2018 godz. 15:21  (średnio 2.06 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca