0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

ZAPYTANIE OFERTOWE - usuwanie awarii wodociągowych oraz realizacji indywidualnych zleceń Zamawiającego na gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy ŁęczycaZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający
GMINA ŁĘCZYCA
ul. M. Konopnickiej 14
|99-100 Łęczyca
NIP 775-24-07-742

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie awarii wodociągowych oraz realizacji indywidualnych zleceń Zamawiającego na gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Łęczyca.

2.  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje usuwanie awarii instalacji wodociągowych na gminnej sieci wodociągowej przy użyciu sprzętu i materiału wykonawcy:

- usuwanie bieżących awarii w szczególności pęknięć przewodów rozdzielczych i przyłączy, usuwanie nieszczelności zaworów, wymiany nawiertek i pozostałej armatury wraz z hydrantami,

- realizację indywidualnych zleceń Zamawiającego z zakresu spraw związanych z bieżącymi remontami sieci i przyłączy wodociągowych, wynikającymi z eksploatacji urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę (wymiana i naprawa zasuw armatury na sieci i przyłączach),

- częściowa wymiana przyłączy (również w pasie drogowym), które po wystąpieniu awarii zakwalifikowane będą do częściowej wymiany,

3. Inne informacje i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- świadczeniem przedmiotu zamówienia objęta jest gminna sieć wodociągowa o łącznej długości około 185 km wykonana z PCV w przedziale średnicowym 90 mm – 225 mm oraz przyłącza wodociągowe o łącznej długości 95 km wykonane ze stali i PE w zakresie średnicowym 32 mm – 63 mm,

- dokładny zakres wykonania przedmiotu zamówienia wiąże się ściśle z faktycznie stwierdzonym zakresem zaistniałej awarii a ilość roboczogodzin pracowników i sprzętu oraz wykorzystany materiał rozliczone zostaną kosztorysem powykonawczym,

- wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:

  • zgłaszania uwag i współpracy z zamawiającym (konserwatorzy gminnej sieci wodociągowej),
  • niezwłocznego (w czasie nieprzekraczającym 1 godziny) od uzyskania informacji o wystąpieniu awarii rozpoznania i zabezpieczenia (zamknięcie zasuw odcinających, oznakowanie terenu) miejsca oraz zakresu awarii, prowadzenia prac w sposób ciągły aż do usunięcia przedmiotowej awarii (jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie to możliwe wykonawca powiadomi o tym zamawiającego, podając przyczynę i przewidywany termin usunięcia awarii),
  •  poinformowania w przypadku gdy usunięcie awarii wymagałoby czasu dłuższego niż 12 godzin, zamawiającego oraz indywidualnych odbiorców o przewidywanym terminie usunięcia awarii,
  • usuwania przedmiotowych awarii siedem dni w tygodniu, łącznie z dniami świątecznymi,

-  wykonawca przystąpi do prac związanych z usunięciem awarii na podstawie zgłoszenia dokonanego przez zamawiającego,

- wykonawca zapewni łączność telefoniczną przez całą dobę, siedem dni w tygodniu (również w dni świąteczne) w celu zgłaszania i usuwania zaistniałych awarii na gminnej sieci wodociągowej,

- wykonawca po zakończeniu prac związanych z przedmiotem zamówienia jest zobowiązany przywrócić teren do stanu pierwotnego,

- wykonawca przedmiotu zamówienia ponosi wszelkie koszty za szkody wyrządzone osobą trzecim w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,

- wykonawca przedmiotu zamówienia jest w pełni odpowiedzialny za ochronę uzbrojenia terenu i osnowę geodezyjną oraz za uzyskanie od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia usytuowania ich w miejscu wystąpienia awarii dostarczonego przez zamawiającego – wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez siebie uszkodzenia urządzeń  uzbrojenia terenu,

- jeżeli na skutek działania lub zaniechania wykonawcy przedmiotu zamówienia dojdzie do awarii, usterki lub innej szkody w infrastrukturze (uzbrojenie podziemne, naziemne, nadziemne) i zagospodarowaniu terenu, wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia lub naprawy na koszt własny w wyznaczonym przez zamawiającego terminie a w przypadku opóźniania się wykonawcy w realizacji usuwania awarii, usterki lub szkody zamawiający zleci usunięcie ich na koszt wykonawcy,

- dojazd i transport sprzętu  na miejsce awarii organizuje wykonawca przedmiotu zamówienia,

- niezbędne materiały do realizacji przedmiotu zamówienia zostaną zakupione i dostarczone przez wykonawcę,

- wykonawca obejmie przedmiot zamówienia 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia usunięcia przedmiotowej awarii, 

- zamawiający zastrzega sobie prawo do usuwania drobnych awarii bez udziału wykonawcy przedmiotu zamówienia,

- termin płatności do 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej na podstawie kosztorysu powykonawczego wykazującego (faktycznie stwierdzony zakres usuniętej awarii) ilość roboczogodzin pracowników i sprzętu oraz materiału użytego do usunięcia awarii,

- termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r

4. Sposób wyboru oferty najkorzystniejszej:

oferta z najniższą ceną brutto (suma cen - uwzględniająca wszystkie zobowiązania, koszty       i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia) złożoną przez wykonawcę, spełniająca określone wymagania zamówienia zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, najniższa cena brutto czyli suma cen brutto wynika z:

  • roboczogodzina pracowników
  • roboczogodzina sprzętu
  • dyspozycyjność miesięczna pracowników i sprzętu ( 7 miesięcy)
  • koszt zakupu materiałów ( prowizja przy założeniu wartości materiałów 30000 zł)

5. Miejsce i termin złożenia oferty:

- ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 8 czerwca 2018 r. do godzin 13.00 osobiście       w  sekretariacie  Urzędu  Gminy  w  Łęczycy, ul. M. Konopnickiej   14,  99-100  Łęczyca  lub drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z oznaczeniem „oferta na usuwanie awarii na gminnej sieci wodociągowej” (nie otwierać przed godziną 13.00 dnia 8 czerwca 2018)

- oferty dostarczone do zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane

6. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim uczestnikom postępowania w formie pisemnej.

7. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana pisemnie lub telefonicznie wykonawcy, którego oferta została wybrana.    

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania jego przyczyny.

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Pan Arkadiusz Grzegorzewski (tel. /24/ 3883444).

 


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu
Dodany: 09.08.2018 godz. 10:24
 Ostateczny termin składania ofert:
  8 2018Informacja opublikowana przez:
  dnia 30 2018 godz. 10:39
Liczba odsłon:
  608 od 30 2018 godz. 10:39  (średnio 1.49 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca